20.2.2020

Äidinkielen opettajien ainetiimi 16.1.2020

Äidinkielen ainetiimi kokoontui Tampereen klassillisella lukiolla torstaina 16.1. klo 13-16. Tällä kertaa ainetiimi keskittyi uusiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin sekä niiden pohjalta tehtyjen oppiaineita integroivien opintojaksojen pohtimiseen. Tärkeän keskustelun tarkoituksena oli tuoda nimenomaan äidinkielen oppiaineen näkökulmaa suunniteltuihin integraatiojaksoihin sekä ottaa ehdotuksiin kantaa niin haasteiden kuin mahdollisuuksienkin kannalta.

Aluksi klassillisen lukion englannin kielen lehtori Annukka Suonio kertoi lyhyesti kuulumisia Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntien sekä yksityisten lukioiden yhteisvoimin työstämästä LOPS 2021 -prosessista erityisesti kieltenopetuksen sekä englannin ja äidinkielen yhteistyön näkökulmasta.

Alustuksen jälkeen kaupungin pedagogisessa työryhmässä mukana olevat äidinkielenopettajat esittelivät kolme ehdotusta eri oppiaineita integroiviksi opintojaksoiksi ja antoivat ainetiimille kolme integraatioehdotusta käsiteltäväksi. Kustakin ehdotuksesta keskusteltiin pöytäryhmissä. Keskusteluissa nousi esiin hyvin monipuolisia asioita, ja integroivissa jaksoissa nähtiin sekä kiinnostavia mahdollisuuksia että haasteita. Esimerkiksi englannin ja äidinkielen moduulien yhdistäminen nähtiin monella tavalla kiinnostavana ehdotuksena: koska englannin taitotaso on nykyään varsin hyvä ja englanti on hyvin vahvasti läsnä arjessa, sen yhdistäminen äidinkieleen olisi hedelmällistä esimerkiksi erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -taitojen käsittelyssä. Molemmissa oppiaineissa käydään monia samoja asioita läpi, ja aineiden käsittely rinnakkain tarjoaisi mahdollisuuksia kiinnostavaan kielitaidon reflektointiin ja vuorovaikutustilanteiden vertailuun eri kieliä käytettäessä.

Haasteina joissakin ehdotuksissa nähtiin taas esimerkiksi se, kuinka hyvin moduulien sisällöt sopivat yhteen ja palvelevat nykymalliin verrattuna tehokkaampaa oppimista. Äidinkieli sopii monen aineen kanssa yhteen, mutta yhtenä uhkakuvana on äidinkielen välineellistyminen muita sisältöjä tukevaksi aineeksi.

Näiden näkökulmien lisäksi pöytäryhmissä keskusteltiin paljon muustakin, ja pedagogisen työryhmän jäsenet saivat varmasti paljon tärkeitä huomioita jatkotyöstöön vietäväksi.


14 opettajaa istuu koululuokassa ja keskustelee.

Kuva ja teksti: Antti Leikkanen

16.2.2020

Venäjän opettajien ainetiimi 12.2.2020

Venäjän ainetiimi kokoontui keskiviikkona 12. helmikuuta Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiolla. Paikalle saapui erittäin kiitettävä määrä venäjän kielen opettajia, yhteensä 10 henkeä, ympäri Pirkanmaata mutta myös Tampereen yliopiston venäjän kielen laitokselta.

Kahdeksan venäjän opettajaa poseeraa hymyillen ryhmäkuvassa.


Ainetiimitapaamisen aluksi Mikrokosmos-yhtyeen artistit Ada Kurikka ja Miika-Pekka Pietilä lämmittivät yleisöä esittämällä kappaleen Летный дождь, jonka jälkeen siirryttiin päivän ensimmäiseen aiheeseen eli musiikkipedagogiikan käyttöön osana venäjän kielen opetusta. Adan ja Miikan esitys käsitteli sekä heidän omia kokemuksiaan musiikin käytöstä osana venäjän kielen opetusta, mutta myös laajemmin musiikkipedagogiikan substanssia ja siitä koottua kirjallista tutkimusta. Esityksessä pohdittiin ansiokkaasti kaunokirjallisuuden, rock-lyyrikan ja muiden autenttisten tekstien käyttöä osana kielikasvatusta, toisaalta musiikkiin liittyvää faniutta luokkaryhmää koossapitävänä voimavarana.

Adan ja Miikan esitys sisälsi myös kattavan läpileikkauksen perus- ja lukio-asteen opetussuunnittelmista ja niiden sisältämistä musiikkipedagogista elementeistä. Lopuksi pohdimme musiikin käyttöä osana venäjän kieliopin opetusta ja laadimme työpajatyöskentelyn kautta muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka jokainen ainetiimiin osallistunut opettaja voisi jatkossa hyötyä ja monipuolistaa kohdekielen opetustaan venäjänkielisen musiikin avustuksella. Adan ja Miikan esityksen materiaaleja voit pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mikrokosmos.info@gmail.com

Musiikkipedagogisen seminaarin jälkeen ainetiimi siirtyi Pinni B:n Minerva-ruokalaan nauttimaan kahvitarjoilusta ja keskustelemaan uudesta lukion opetussuunnitelmasta. Keskustelua alusti Stefan Smirnovin laatima esitys, johon oli kerätty esimerkkejä yhteisistä substanssisisällöistä B2- ja B3-venäjän ja toisaalta maantiedon, äidinkielen, historian, evankelis-luterilaisen uskonnon, musiikin ja kuvataiteen eri kurssien välillä.

Alustuksen jälkeen jatkuneessa keskustelussa esille nousivat erityisesti seuraavat kysymykset ja teemat: oppiainerajat ylittävän yhteistyön käytännön toteutus lukiojaksojen työjärjestyksissä, opettajien palkanmaksuun liittyvät epäselvyydet oppiainerajat ylittävillä kursseilla ja opintokokonaisuuksissa, korkeakouluyhteistyön järjestämisvastuuseen liittyvät velvoitteet ja tavoitteet sekä viimeisimmäksi venäjän ainetiimin yhteinen näkemys siitä, että valinnaisten kielten tilanne on nykyisten todistusvalintahakujen myötä hankala opiskelijoiden painottaessa ainoastaan todistusvalinnan kannalta hyödyllisiksi koettuja oppiaineita - uusi LOPS ei tarjoa tähän tilanteeseen lievennystä eikä ratkaisuehdotuksia.

Teksti: Stefan Smirnov
Kuva: Stefan Smirnov