5.3.2020

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimi toivoi toiminnallisuutta lukiolaisen korkeakoulukurkistuksiin


10 opettajaa istuu koululuokassa kolmessa ryhmässä keskustelemassa.

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimi kokoontui 12.2.2020 Hatanpään lukiolla. Tapaamisessa kommentoitiin peda-ryhmän tekemiä ehdotuksia integroiduista opintojaksoista ja ideoitiin uusia oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja historiaan ja yhteiskuntaoppiin. 

Oppiaineiden yhteisiä rajapintoja löytyy yleensä eniten syventävistä kursseista tai sellaisista pakollisista opinnoista, joita opiskellaan tyypillisesti toisena lukiovuotena. Kuitenkin myös opintonsa aloittaneille löytyy mahdollisuuksia oppiainerajat ylittävään opiskeluun. Tällaisia ovat esimerkiksi historian ja maantieteen integroiminen sekä jo ensimmäisenä vuonna mahdollinen taloustiedon YH2 ja talousmatematiikan MAB6 yhteistyö.

Ihanteellinen ja suomalaista yhteiskuntaa kokonaisuutena avaava opintojakso saataisiin opiskelemalla Suomen historian HI3 ja yhteiskuntaopin YH1 kurssit peräkkäin. Historian taustoittaisi aiempaa selkeämmin nyky-yhteiskunnan ilmiöitä.  

Korkeakouluyhteistyöhön toiminnallista opiskelua


Ainetiimissä ideoitiin myös mahdollisuuksia korkeakouluyhteistyöhön. Uusi keskeinen toive kohdistui toiminnallisuuteen. Perinteisen vierailuluennon tai kurkistuskurssin lisäksi erilaiset työpajat tai korkeakoulusta saatava ohjaus palvelisivat lukiolaisen taitojen ja tietojen syventämistä. Luennolla opitun soveltaminen käytännössä vaikkapa korkeakouluopiskelijoiden tutoroimana palvelisi lukiolaista paremmin kuin pelkkä yksittäinen luento.

Opiskelija saisi paremman kuvan tieteellisestä tiedonmuodostuksesta tutkimalla itse; osallistumalla esimerkiksi arkeologin kenttätyöhän tai yhteiskuntatieteilijän aineiston keruuseen. Tällaisia mahdollisuuksia voisi saada myös museoiden ja muiden instituutioiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Korkeakouluyhteistyön avulla lukiolainen saisi käsityksen siitä, millaisilla tieteenaloilla ja millaisissa ammateissa yhteiskunnallista osaamista tarvitaan. Tämä voisi motivoida opiskelua jo lukiossa.

Lyhyiden kielten (saksa, ranska, espanja) ainetiimipäivä 6.2.2020 Sammon keskuslukiolla

Lyhyiden kielten (sa, ra ja ea) ainetiimit kokoontuivat ainetiimi-iltapäivän aluksi yhdessä pohtimaan uutta lukion opetussuunnitelmaa Jonina Altschulerin johdolla, joka on kielten edustajana Tampereen kaupungin asettamassa pedagogisessa LOPS-työryhmässä. Yhteisen LOPS-osuuden jälkeen kukin ainetiimi piti vielä omat kokoontumisensa Samken tiloissa.

Yhteisessä LOPS-osuudessa Altschuler kertoi LOPS-työryhmän kuulumisia nostaen samalla esiin mm. uudessa opetussuunnitelmassa esiintyviä muutamia uusia käsitteitä vieraissa kielissä. Yksi näistä termeistä on kieliprofiili, jonka käyttöä ja toteutusta aletaan LOPS-työryhmissä suunnitella. Opiskelijan on tarkoitus täydentää omaa kieliprofiiliaan lukio-opintojen ajan. Myös mediaatio- / rakentava vuorovaikutus -käsitettä käytiin läpi (kurssi VKA2). Uutta on myös se, että opiskelija voi saada suullisen kielitaidon todistuksen missä tahansa lukio-opintojen vaiheessa.

Yhteisen osuuden aikana myös Samken apulaisrehtori Kati Rissanen kävi esittelemässä opintopisteiden ja moduulien vaikutusta kurssitarjottimen ja lukujärjestysten laatimiseen. Kolmen opintopisteen kokonaisuudet tuottavat siellä eniten haasteita. Samalla käytiin myös läpi Tampereen peruskoululaisten eli tulevien lukiolaisten kielivalintoja. Keskusteltiin myös tulevista jaksojärjestelmistä ja siitä, ovatko ne yhtenäiset sekä Tampereen että seutukuntien lukioissa.

Ainerajat ylittävän opetuksen suhteen nostettiin muutamia esimerkkejä esiin, ja myös korkeakouluyhteistyöstä käytiin keskustelua.

Saksan ainetiimin omassa osuudessa käytiin ensin läpi kuulumisia ja saksan opiskelija- ja kurssimääriä eri lukioissa. B3-kielen lukijoiden vähyys ensimmäisellä vuosikurssilla herätti keskustelua, toisaalta taas pitkän saksan lukijoita oli osassa lukioita ilahduttavan paljon. Muita aiheita olivat mm. LOPS saksan kielessä sekä tuleva korkeakouluyhteistyö ja sen ideointi. Kävimme myös keskustelua oppimateriaaleista, erityisesti A-saksassa, jossa kirjatilanne on kakkosvuoden kursseista alkaen melko haastava. Jaoimme myös materiaalivinkkejä ja -linkkejä ja informoimme toisiamme tulevista tapahtumista saksan kieltä koskien sekä suunnittelimme seuraavaa tapaamista tulevalle keväälle.

Espanjan ainetiimin oman osion vieraaksi oli kutsuttu väitöskirjatutkija Katja Kemppainen. Tapaamisen teemana oli motivaatio. Kemppainen esitteli erilaisia opiskelijan motivaatioon vaikuttavia tekijöitä, ja kävimme läpi Zoltán Dörnyein ajatuksia motivoinnin strategioista. Pohdimme, miten nämä eri strategiat voisivat käytännössä näkyä espanjan opetuksessa.

Ranskan ainetiimin omassa osiossa keskusteltiin muun muassa oppimateriaaleista, yhdistyksen uudesta prelikokeesta, 7.-8.4. pidettävästä Delf-kokeesta sekä ensi lukuvuoden tapahtumista. Huolta herätti ranskan opiskelijoiden laskeva määrä ja vähäinen osallistuminen ranskan yo-kokeeseen.