12.12.2019

Espanjan ainetiimi 11.12.2019


Espanjan ainetiimin vieraana 11.12. oli väitöskirjatutkija ja oppikirjailija Katja Kemppainen. Hän kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa arvioinnista.

Olemme kokoontuneet viime keväänä ja alkusyksystä arviointiteeman tiimoilta. Keväällä lähestyimme asiaa teorian kannalta, alkusyksystä keskustelimme erilaisista ideoista arvioinnin toteuttamiseen, ja nyt joulukuussa kävimme läpi kokemuksia oman arvioinntityön kehittämisestä. Tapaamisessa pohdittiin myös käsitystämme kielestä viestinnän välineenä ja sitä, voisiko arviointia kehittää sellaiseen suuntaan, että se korostaisi nimenomaan viestinnällistä osaamista. Pohdimme myös opiskelijan vastuuta sellaisten oppiaineen sisältöjen suhteen, joita ei kontrolloida perinteisellä kokeella. Kemppainen esitteli laatimansa oppikirjan arviointimateriaalin käyttöä omassa opetuksessaan.

Keskustelimme myös espanjan ja yleisemmin valinnaisten kielten opiskelusta ja opiskelijamääristä. Tuntuu tärkeältä päästä jakamaan ajatuksia oman aineen opettajien kesken ja kuulla erilaisia näkemyksiä espanjan opetukseen liittyen.

Arviointiin liittyy myös opiskelijoiden motivaatio, ja tarkoitus on ensi keväänä tarkastella espanjan opiskelua motivaation näkökulmasta.

10.12.2019

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimi sisältöjen ja taitojen äärellä

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien syksyn 2019 ainetiimi kokoontui 7.11.2019 Hatanpään lukiolla. Ohjelmassa oli sekä sisältöjen että taitojen syventämistä. Historian ja yhteiskuntaopin opettajan työssä opetettavat sisällöt ovat edelleen tärkeitä, koska ne luovat kontekstin vaikkapa aineistotehtäville, joilla tyypillisesti harjoitetaan taitoja. Tapaamisen aihe liittyi näin LOPS 2021 teemoihin.

Professori Vesa Vares Turun yliopistosta piti luennon ajankohtaisesta historian ja valtiollisen kehityksen teemasta, Suomen hallitusmuodon historiasta. Hallitusmuodon historiassa ei ole kyse vain vuoden 1918 kuningaskysymyksestä vaan laajemmasta yhteiskunnallisesta kokonaisuudesta. Vuoden 1919 hallitusmuoto osoittautui aikaa ja olosuhteita kestäväksi, koska se syntyi kompromissina erilaisten mielipiteiden kesken.

Tutkija ja opettajainkouluttaja Mikko Puustinen Helsingin yliopistosta piti työpajan historian taidoista ja tekstitaitojen arvioinnista. Aihe on ajankohtainen, koska uusi LOPS 2021 korostaa entisestään taitoja. Sisällön rooli kuitenkin säilyy, koska ilman kontekstin ja lähteen laatijan tuntemista opiskelijalle ei kehity historialle ominaisia tekstitaitoja.

Toinen keskeinen kysymys Puustisen työpajassa oli arviointi: Miten arvioimme historian taitoja ja vaikkapa ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä aineistotehtäviä? Miten ohjaamme opiskelijoita? Katse olisi käännettävä kontekstointitaitojen vahvistamiseen ja lähteen tarkoituksen tunnistamiseen. Lähteen sisällön tunnistaminen ei riitä historian tekstitaidoksi.

Keskustelua herätti myös opintojaksojen muodostaminen muiden oppiaineiden kanssa. Tiimijaksoissa kannattaa muistaa, että historia ei tuota vain sisältöä vaan tarjoaa myös menetelmän. Monia näkemyksiä herättävä teema jatkuu kevään ainetiimissä helmikuussa 2020.

Vesa Vares avasi Suomen hallitusmuodon historiaa.

Mikko Puustinen piti työpajan tekstitaitojen merkityksestä ja arvioinnista.

9.12.2019

Ruotsin ainetiimitapaaminen 14.11.2019 Kalevan lukiossa

Ensimmäinen alustajamme Meri-Tuulia Arkko toi uuteen LOPSiin viitaten kuulijoille mahdollisuuden miettiä, miten koulun etiikka, arvot ja opiskelijan asema jatkuvasti muuttuvassa kouluympäristössä tulisi huomioida. Millaisia arvoja ja normeja kouluissamme on, ja miten ne vaikuttavat ruotsin opettajan työhön?

Yksi koulun merkittävimmistä arvoista on opiskelijan hyvinvointi ja suuri osa normeista tähtääkin johdonmukaisesti siihen, että opiskelijat voisivat hyvin. Myös uusi LOPS nostaa voimakkaasti esiin opiskelijan jaksamisen, mikä on luonnollisesti hyvin oikeutettua. Mutta entä opettajan hyvinvointi? Jos opettaja voi hyvin, se heijastuu myös opiskelijan hyvinvointiin ja kerrannaisvaikutuksineen koko opiskeluympäristöön.

Ruotsin opettajalle uusi ops tarjoaa monia haasteita, mm. uusia tapoja suorittaa lukio-opinnot ja sekä mahdollisesti siihen liittyen aiemmista poikkeavat arviointiperusteet. Toisessa kotimaisessa kielessä käsitellään teemoja, joiden tavoitteena on laajentaa asiakokonaisuuksien hallintaa ja oppiaineet ylittävää työskentelyä. Myös opiskelijan osallisuus saa uutta painoarvoa. Pelkästään sana vuorovaikutus mainitaan lukion opetussuunnitelmassa yli neljäsataa kertaa!

Liikkuva koulu -projektin merkeissä ohjatun taukojumpan jälkeen toinen alustajamme, Maiju Ketko, puolestaan kuvaili, miten havaita erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kielissä. Hänen kokemustensa mukaan mm. erilaiset hahmotus- ja lukihäiriöt havaitaan usein ensimmäisenä juuri ruotsin kielen opiskelun yhteydessä.

Vaikeuksien päällekkäisyys, komorbiditeetti, tuo vieraissa kielissä kaikilla oppimisen osa-alueilla tarvetta yhä monipuolisempaan eriyttämiseen. Opiskelijan tuen tarve tulisi voida arvioida jo heti opintojen alussa, seurata sitä säännöllisesti sekä kirjata se HOPSiin. Oppimisen tueksi tulisi olla resursseja hyödyntää mm. kuvaa ja ääntä sekä kaikkia muita nykytekniikan suomia mahdollisuuksia. Molemmat alustukset herättivät paljon keskustelua ja kokemusten jakamista lukuisin konkreettisin esimerkein. Kiitos kaikille mukana olleille!

Kaija Kohtala
Kalevan lukio/toinen tiimivastaava

Kahdeksan ruotsinopettajaa istuu pöydän ääressä keskustelemassa.

Meri-Tuulia Arkko ja hänen aloitusdia lukion uudesta opetussuunnitelmasta.

Nainen puhuu ja taustalla on dia oppimisen haasteista.


5.12.2019

Geotieteiden opiskelusta ja kilpailusta

Biologian ja maantieteen ainepiiri kokoontui marraskuisena maanantaina kuulemaan Helsingin yliopiston Minja Seitsamo-Ryynästä. Minja kertoi geotieteiden opinnoista Helsingin yliopistossa. Kyseessä oli myös mainostustilaisuus opinto-ohjelmalle, koska opinto-ohjaajat eivät välttämättä osaa alaa ehdottaa luonnontieteistä kiinnostuneille opiskelijoille. Geologiaa voi opiskella myös Oulun yliopistossa. Helsingin yliopistossa tarjolla on neljä erilaista koulutussuuntaa, kuten kuvasta näkyy. Kuulemma moni päätyy alaa opiskelemaan dinosauruskiinnostuksen myötä, mutta päätyy kuitenkin kaivosteollisuuden puolelle.


Kuva on kopio Helsingin yliopiston verkkosivulta 

Lisäksi Minja esitteli jo muutaman vuoden Suomessakin järjestettyä Geotieteiden olympialaisia. Suomen kilpailujoukkue oli viime vuoden kisoissa Etelä-Koreassa pärjännyt todella loistavasti erittäin kovien kilpailumaiden joukossa. Korkealaatuinen suomalainen opetus ihan selvästi antaa hyvät mahdollisuudet pärjätä vähemmälläkin koulussa saatavalla geotieteiden opetuksella aasialaisten huippumaiden joukossa.

Minja kertoi joidenkin maiden joukkueiden vuosikausia kestävästä valmistautumisesta ja tuhansien eurojen kesäkursseista Geotieteiden olympialaisia varten. Suomalaiset olivat kaikki henkilökohtaisen pronssimitalin ja yksi joukkuekultamitalinkin!! Osa supervalmistautuneista kilpailijoista joutui lähtemään kotiin ilman ainuttakaan mitalia. Ensi vuonna kansainvälinen kilpailu järjestetään Siperiassa. Valintakoe järjestetään netissä, eli koulun osallistuminen on aivan superhelppoa, pitää vain mainostaa kilpailua opiskelijoille.

Viimeiseksi saimme kuulla Minjan omasta tutkimuksesta Olkiluodon paleopohjavedestä ja sen tutkimisesta ja hieman loppusijoitusluolista. Tässä kohtaa meinasi jo oma asiantuntemus loppua kesken, mutta opin, että meteorologinen vesi tarkoittaa sadetta ja että loppusijoitusluola on melko rajallisen kokoinen. Kiitos paljon kaikille osallistuneille!!

Anu Nowak

18.11.2019

Venäjän ainetiimi formatiivisen arvioinnin äärellä

Tapaaminen alkoi rauhallisesti venäläisen teen tarjoilun merkeissä, samalla tutustuimme normaalikoulun lukion viime lukuvuonna uusittuihin opetustiloihin. Venäjän ainetiimin vieraana oli väitöskirjatutkija ja oppikirjailija Katja Kemppainen. Hän kirjoittaa ja kerää parhaillaan aineistoa väitöskirjaansa kieliaineiden arvioinnista. Käsittelimme ja keskustelimme erityisesti jatkuvasta arvioinnista, vertailimme käytössämme olevia arviointitekniikoita, syvensimme tuntemustamme käsitteissä feedback ja feedforward. Katja Kemppaisen esitys oli kattava ja se herätti runsaasti keskustelua niin pienryhmissä kuin laajemman ryhmän kesken. Venäjän aineryhmä voi suositella Kemppaista esiintyjäksi ja alustajaksi myös muiden kieliaineiden tiimitapaamisiin.

Ainetiimitapaamisen lopuksi keskustelimme ensi kevään ainetiimitapaamisen ajankohdasta ja tapaamisen sisällöstä sekä uudesta opetussuunnitelmasta ja sen edellyttämistä oppiaineita yhdistävistä aihekokonaisuuksista. Sovimme, että kutsumme Ada Kurikan ja Miika-Pekka Pietilän alustamaan ainetiimitapaamiseen aiheesta musiikin käyttö venäjän kielen opetuksessa. Tapaamisen ajankohdaksi sovimme viikon 7 helmikuussa 2020.

Jaoimme myös muutamia viime kerran jälkeen opetuksessamme esiin tulleita vinkkejä kuten revita.cs.helsinki.fi-sivuston, jolla pystyy luomaan helposti ja tehokkaasti omia luetun ymmärtämisen tehtäviä.

Stefan Smirnov
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio

Kuuden venäjänkielen opettajan tiimi kokoontuneena pöydän ääreen.

6.11.2019

Ranskan ainetiimin tapaaminen 28.10.2019

Tapaaminen käynnistyi kahvittelulla, kuulumisten vaihdolla ja ajankohtaisista aiheista jutellen Tampereen lyseon lukiolla. Seuraavat aiheet nousivat esille:
 • DELF-kokeet järjestetään tuttuun tapaan ensi huhtikuun alussa Tampereen suomalais-ranskalaisella koululla, ja siihen voivat osallistua myös lukiolaiset. Lisätietoja saa Anne Vacherilta (anne.vacher@tampere.fi) tai Riikka Pekkariselta (riikka.pekkarinen@tampere.fi). Viime keväänä kokeeseen osallistuneiden todistukset ovat haettavissa suomalais-ranskalaisesta koulusta Anne Vacherilta. Kannattaa sopia aika etukäteen Annen kanssa, hän ei ole koko ajan paikalla. 
 • Victor Hugon romaaniin perustuva musikaali Notre Damen kellonsoittaja menee parhaillaan Tampereen teatterissa. Selvitetään mahdollisuutta saada kimppalippuja opiskelijoille alennettuun hintaan.
 • Kansainvälinen teatteriseurue esittää Molièren näytelmän Le Bourgeois gentilhomme Hällä-teatterissa 2.3., lisätietoja: https://www.theatreallovertheworld.com, fpariseadge@gmail.com.
 • Seuraava ainetiimin tapaaminen on tammi-helmikuussa liittyen uuteen lukion opetussuunnitelmaan. 

Näistä ja muista asioista tiedotetaan ranskan ainetiimin sähköpostilistalla. Jos haluat mukaan listalle, laita viestiä Riikka Pekkariselle (riikka.pekkarinen@tampere.fi).

Kahvittelun ja kuulumisten jälkeen meille piti työpajan opettaja, oppikirjailija ja väitöskirjatutkija Katja Kemppainen formatiivisesta arvioinnista, jonka tarkoituksena on lyhyesti sanottuna antaa oppijalle ja opettajalle tietoa oppijan edistymisestä koko oppimisprosessin ajan ja auttaa oppijaa kehittämään taitojaan saadun palautteen avulla jatkuvasti. Aihe osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että aika melkein loppui kesken, mutta ehkä jatkamme tästä vielä joskus myöhemmin. Ranskan ainetiimin postituslistalla olevat saavat koulutusmateriaalin käyttöönsä.

Kiitos Katjalle ja muille mukana olleille!

Tapaamisesta raportoi tiimin tämän vuotinen vetäjä Riikka Pekkarinen Tampereen lyseon lukiosta.

31.10.2019

Musiikin ainetiimin tapaaminen 30.10. Tamlussa

Musiikin ainetiimi kokoontui lokakuisena iltapäivänä Tammerkosken lukiolla liikkuvissa merkeissä. Olimme kutsuneet kouluttajaksi TAMKin Musiikkiteatterilinjan tanssin- ja liikeilmaisunopettajan Mariikka Santaharjun meitä liikuttamaan.

Perehdyimme rytmin fyysiseen sisäistämiseen, harjoittelimme erilaisia keinoja joilla rentouden ja "bouncen" voisi kroppaan ja sitä kautta rytmiikkaan saada ja treenasimme Mariikan koreografiaa, jolla harjoitimme paitsi omaa liikeilmaisuamme, myös muistiamme ;)

Innostuimme niin, että puhua porisimme ja ideoimme jatkuvasti uuden Lopsin hengessä rytmiikkaopetuksen integroimista mm. kieltenopetukseen. Lopuksi totesimme, että saimme tämän kehittelemämme "Lops-musikaalin" myötä lähestulkoon jo suunniteltua tulevan opetussuunnitelman integrointiteoriat käytäntöön :)

Jatkamme tätä liikeilmaisuteemaa mahdollisesti jo keväällä, tammi-helmikuisen Lops-tapaamisen jälkeen.

Innokkaan, aktiivisen ja ilmaisuvoimaisen musiikin ainetiimin puolesta raportoi
Liina Aaltonen, ainetiimivastaava


Kuusi opettajaa tanssahtelee auditorion näyttämöllä.

28.10.2019

Erityisopettajat koolla Tredussa

Lukion erityisopettajien seutukunnallinen ainetiimi kohtasi Tredussa 24.10.2019. Aluksi saimme nauttia meitä emännöineen Salme Lehtolan organisoimasta opastetusta kierroksesta Santalahdentien päivitetyissä tiloissa. Kierron jälkeen kahvittelimme, kuten oheinen kuva, jossa meistä pari puuttuu, näyttää.

Iltapävä Tredussa kului nopeasti ja mukavasti. Koska joukossamme oli taas uusia jäseniä, tapaaminen pohjautui esittelykierrokseen, jonka lomassa viittasimme meitä koskettaviin ajankohtaisiin aiheisiin. Puhetta herättivät seuraavat teemat:

 • Tuleva LOPS, jossa erityisopettajatkin mainitaan.
 • Lähestyvä LEO-päivä Joensuussa
 • Vuosityöaika ja eo-resurssit
 • YTL:n uudet määräykset jne. 

Terv. joukkion tiva
Marita Kontio

11 erityisopettajaa istuu pöydän ympärillä keskustelemassa.

24.10.2019

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ainetiimissä eettisten kysymysten parissa

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat kokoontuivat Tampereen teknilliseen lukioon 23.10.19 klo 12-16 ajankohtaisten kysymysten äärelle. Ainetiimin ensimmäisen osan piti yhdenvertaisuusasiantuntija, Rauhankasvatusneuvolan Hanna Niittymäki, joka esitteli ideoita koulujen yhdenvertaisuustyöhön. Lisäksi hän kannusti tarkastelemaan kouluissa esiintyviä syrjiviä rakenteita kuten puhetapojen, opetusmateriaalien ja ennakko-oletusten, tilojen vaikutusta siihen, että joku kokee, ettei kuulu porukkaan tai on vääränlainen. Saimme menetelmiä sekä epäkohtien tarkasteluun että niihin puuttumiseen. Hanna muistutti, että paperilla olevat yhdenvertaisuussuunnitelmat eivät suoraan edistä käytännössä koulujen yhdenvertaista toimintakulttuuria, vaan paperit tulee saada käytönnön toiminnaksi.

Iltapäiväkahvien jälkeen ainetiimin vetäjä Heidi Meltovuo piti työpajan eettisen kestävän kehityksen opetuksen työkalusta aiheena ilmastonmuutoksen käsittely. Pedagogiikan viitekehyksenä on sekä LOPSin arvopohja, filosofian ja elämänkatsomuksen etiikan sisällöt että Agenda2030-ohjelman vaatimus 4.7, jonka mukaan kaikkien oppijoiden tulee saada koulussa kestävän kehityksen ja maailmankansalaisuuden edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot muiden arvoperusteisten koulutusmuotojen lisäksi. Työpajan materiaalit, tuntisuunnitelmat ja opettajan materiaali löytyvät Globaalipolun tästä linkistä.

Heidi Meltovuo, ainetiimin vetäjä

Viisi opettajaa näkyy selin ja edessä on seinälle heijastettuna kaksi diaa ilmastonmuutoksesta ja media-analyysistä.

15.9.2019

Ainetiimit mukaan LOPS-työhön

Ainetiimien vetäjät tapasivat 5.9.2019 Samkessa. Paikalla oli myös Jaana Nieminen, joka on Tampereen lukiokoulutuksen kehittämispäällikkö. Hän esitteli LOPS2021:n mukaista kehittämistoimintaa ja esitti ainetiimeille toiveen, että ne kokoontuvat tammi- tai helmikuussa lukiouudistukseen liittyen ja kutsuvat mukaan ainetiiminne pedaryhmän edustajan.

Alkuvuodesta ainetiimit voivat vielä oikeasti vaikuttaa tuleviin päätöksiin mm. integroituihin opintojaksoihin liittyen. Vaikka lukiouudistusta ainetiimeissä käsitellään nyt Tampereen seutukunnan lukioiden sekä yksityisten ja Norssin kehittämistyön näkökulmasta, myös muualla maakunnassa tehdään vastaavaa työtä.

Muuna ohjelmana käytiin Osakkeen koordinaattori Katariina Ratian ja ainetiimitoiminnan koordinaattori Matleena Laakson johdolla läpi ainetiimien vetäjien tehtäviä, joista kerrotaan kattavasti omalla sivullaan. Suunnittelimme myös ITK-esitystä ainetiimeistä, sillä meillä ei ole tiedossa, että vastaavaa toimintaan olisi muualla. Tutustuimme ainetiimitoiminnasta saatuu palautteeseen, mutta kerromme siitä lisää ITK-esityksessä, jos ehdotus menee läpi.

Lisäksi esillä oli yliopistoyhteistyö Satu Sepän vetämän projektin kautta. Lukiolaisille tullaan tarjoamaan avointa luento- ja keskustelutilaisuuksien sarjaa, jonka tavoitteena on avata journalismin, viestinnän ja median tutkimuksen näkökulmia ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

PS. Olisi hienoa, jos sinä pirkanmaalainen lukio-opettaja, joka tämän viestin luet, kertoisit seuraavassa opekokouksessanne tästä blogista ja vinkkaisit tapahtumakalenterista. Ainetiimien sähköpostilistat tavoittavat vain osan lukio-opettajista eikä tieto toiminnasta ole kaikkia saavuttanut.

Noin 20 ainetiimin vetäjää istuu luokkahuoneessa.
Kuva: Katariina Ratia

27.5.2019

Lukion seutukunnalliset erityisopettajat tapasivat

Lukion erityisopettajat tapasivat keväällä 2019 toistamiseen, nyt 20.5. klo 13 - 16 Sammon keskuslukiolla kahdeksan hengen voimin, kuten oheisista kuvista näkyy.

Sovittiin, että koetetaan ensi lukuvuonna tavata noin neljä kertaa. Keskusteltiin muun muassa YTL:n uusista määräyksistä, ja varsinkin vieraskielisten mahdollisuus saada lisäaikaa yo-kirjoituksissa puhututti.

Olimme saaneet taas kaksi uutta ammattilaista joukkoomme.

Terveisin Marita Kontio, joka tulee jatkamaan ainetiimin vetäjänä
25.5.2019

Biologian ja maantieteen ainetiimi valmisti aterian luonnon antimista

Biologian ja maantieteen opet kokoontuivat toukokuun lämpimänä maanantaina perehtymään luonnon yrttien keräämiseen, säilömiseen ja herkullisiksi ruokalajeiksi muuntamiseen. Yrtit poimittiin Haiharan kartanon alueelta. Marttojen ohjaaja Tuula Kylä-Laaso paitsi kertoi kyseisten yrttien ravintoarvoista, hän myös sai meidät keräämään raaka-aineet ja loihtimaan herkullisen aterian: nokkos-perunakeitto & vuohenputkirieskat & yrttilevite sekä vuohenputkipiirakka & villivihannessalaatti.Raaka-ainelistamme:
 • maitohorsman lehtiä
 • vuohenputken lehtiä
 • nokkosen lehtiä
 • käenkaalin kukintoja ja lehtiä
 • poimulehden lehtiä
 • siankärsämön lehtiä
 • voikukan lehtiä ja nuppuja
 • suolaheinän lehtiä
 • mesiangervon lehtiäKiitokset mukana kokanneille ja aivan kaikille mukavaa kesää!

Ainetiimin vetäjät

Saara Luukkonen ja Merja Kuisma


Englannin ainetiimitapaaminen Hatanpään lukiossa to 9.5.2019

Aurinkoisena torstai-iltapäivänä kokoonnuimme juttelemaan lukioenglannin asioista ja kuulemaan Sisko Mälliseltä TAMK:n kansainvälisistä kuvioista sekä keskustelemaan lukion jälkeisen elämän kielitaitotarpeista.

Sisko Mällinen nosti esille muutamia ydintaitoja, joita kaikki tarvitsevat:
 • taito suunnitella omaa tekemistä
 • sujuva puhetaito
 • kielen rakenteiden hallinta: jatko-opinnoissa ei ole aikaa opettaa perusasioita, tarjolla on ehkä vain lyhyt valmentava kurssi heikoimmin A-englannin yo-kokeesta suoriutuneille, lyhyen oppimäärän kokeen heikosti suorittaneille tai ei lainkaan yo-koetta suorittaneille
 • erilaiset lukutekniikat, kuten silmäily, päättelykyky ja epävarmuuden sietokyky
 • asiatyylin hallinta
 • kyky ymmärtää akateemista tekstiä

Lisäksi saimme vinkkejä, joilla kannustaa opiskelijoita monipuolisen kielitaidon kehittämiseen: virkamiesruotsi ei ole poistumassa jatko-opinnoista, ja suullista kielitaitoa mittaava osa on tulossa yo-kokeeseen suunnitelmien mukaan syksyllä 2021 ja ruotsin kokeeseen ensimmäisenä.

TAMKilla on pitkäaikaisia kansainvälisiä yhteistyökuvioita monen maan opetustoimen kanssa, ja vieraat haluavat useimmiten nähdä koulujen arkea. Näitä vieraita vastaanottavat koulut voivat pyytää vierailta tuntien seuraamisen ohella pieniä infotuokioita omasta maastaan ja koulujärjestelmästään.

Näiden asioiden lisäksi juttelimme opetuksen arjesta, kuten poissaolojen lisääntymisestä, digitaalisuudesta vs. painetun kirjan käytöstä ja käytäntöjen vaikutuksesta kielenkäytön tarkkuuteen ja muistiin. Myös ideoita 3- ja 6-kurssien erilaisista toteutustavoista jaettiin.

Valitettavasti edellisessä ainetiimitapaamisessa lokakuun lopussa sovittu ajankohta osoittautui haasteelliseksi monelle. Ehkäpä ensi kerralla sitten! Neuvotellaan yhdessä ajankohta sellaiseksi, että useampi pääsee mukaan.

Sirpa Ruhanen

24.5.2019

Musiikin ainetiimin tapaaminen 17.4.2019


Musiikin ainetiimi tapasi Tammerkosken lukiolla 17.4.2019 yhteisten asioiden äärellä.

Tällä kertaa meillä ei ollut ulkopuolista kouluttajaa vaan keskustelimme yhteisistä ja ajankohtaisista aiheista vilkkaasti.

Tuleva LOPS puhutti meitä kovasti. Kalevan lukion musiikinopettaja Tuomas Forss on ollut mukana valtakunnallisessa LOPS-työryhmässä ja hän kertoi kuulumisia työryhmän toiminnasta. Pohdimme vielä yhdessä kommentteja musiikin opsista valtakunnallisen työryhmän tulevaan toukokuun tapaamiseen, jonne Tuomas on menossa.

Suunnittelimme myös ensi lukuvuoden ainetiimitapaamisia. Syksyn ainetiimipäivälle ehdotettiin ilmaisukoulutusta, johon kutsuisimme jonkun näyttämötaiteen ammattilaisen. Tämä tarkentuu elokuussa.

Hatanpään lukio on musiikin erityistehtävänsä puolesta saanut tarjouksen ilmaisesta koulutuksesta Tampereen lukioiden musiikinopettajille. Tämä järjestetään Hatanpään lukion tiloissa la 7.9.

Hatanpään lukion musiikinopettaja Anu Rasimus tiedottaa asiasta tarkemmin, kunhan aikataulu ja sisältö selviävät.

Sovimme myös, että ensi lukuvuonna musiikin ainetiimivastaavana jatkaa edelleen Tammerkosken lukion musiikinopettaja Liina Aaltonen.
Musiikin ainetiimin puolesta

Liina Aaltonen, Tammerkosken lukio

17.5.2019

Ranskan ainetiiminen tapaaminen 14.5.2019

Tämän kertainen ranskan ainetiimitapaaminen alkoi kahvittelulla uudessa viihtyisässä kahvilassa ”Pyynikintorin Liha ja Kahvi”. Kahvilan tunnelma ja sisustus ovat varsin ranskalaiset, ja siellä voi lukea esimerkiksi Le Monde-lehteä. Herkuttelun lomassa vaihdoimme kuulumisia oman aineemme ajankohtaisista asioista ja vähän muustakin.

Kahvilasta siirryimme Tampereen lyseon lukiolle, jossa Tampereen ranskalais-suomalaisella linjalla opettava Vinciane Janssen johdatteli meidät keskustelemaan pelien käytöstä ranskan opetuksessa. Lisäksi hän esitteli meille koko joukon erilaisia pelejä. Samalla jaettiin DELF-todistukset eri koulujen opettajille omille opiskelijoille vietäviksi. Jos et ollut paikalla, voit pyytää oman koulusi todistuksia ranskalais-suomalaisen linjan johtajalta Anne Vacherilta (etunimi.sukunimi@tampere.fi). Delf-kokeet järjestetään taas ensi vuonna tuttuun tapaan huhtikuussa.

Tapaaminen tarjosi mukavasti uusia ajatuksia omaan opetukseen ja pienen hengähdystauon kevätkiireiden lomassa. Kiitos kaikille paikalla olleille piristävästä seurasta!

Ainetiimitapaamisesta raportoi ainetiimin tämän vuotinen vetäjä Riikka Pekkarinen Tampereen lyseon lukiosta.

PS. Kiinnostaako sinua ranskan ainetiimin vetäminen? Tehtävästä maksetaan pientä korvausta (n. 50 e/kk) ja tehtävistä voit lukea täältä. Myös yksityisten koulujen opettajat voivat nykyään toimia ainetiimin vetäjinä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Riikka Pekkariseen (etunimi.sukunimi@tampere.fi).

13.5.2019

Äidinkielen ja S2:n yhteinen ainetiimitapaaminen 16.4.2019

Äidinkielen ja S2:n yhteinen ainetiimitapaaminen järjestettiin tällä kertaa Tampereen yliopistossa. Pääsimme tutustumaan Tampereen yliopiston suomen kielen tutkinto-ohjelman nykyiseen koulutukseen ja kuulimme tällä hetkellä meneillään olevasta suomen kielen tutkimuksesta. Tilaisuus oli myös oiva avaus keskustelulle tulevassa opetussuunnitelmassa mainitulle lukion ja korkeakoulujen yhteistyöstä. Suuri kiitos mahdollisuudesta järjestää hieman erilainen ainetiimitapaaminen kuuluu yliopistonlehtori Niina Liljalle, joka kutsui meidät ja vastasi tilaisuuden puhujajärjestelyistä.

Tilaisuuden avasi tutkinto-ohjelmavastaava, apulaisprofessori Johanna Vaattovaara. Hän esitteli kieli-ideologioihin ja kielitietoisuuteen liittyvää tutkimustaan sekä kertoi suomen kielen tutkinto-ohjelman ja opettajankoulutuksen uusista kuulumisista. Saimme myös ennakkotietoa tulevista täydennyskoulutuksista.

Seuraavaksi kuulimme puheenvuoroja meneillään olevista tutkimuksista. Väitöskirjatutkija, vastuukouluttaja Kirsi Sandberg esitteli omaa kirjoittamisen opettamiseen ja kielen monifunktioisuuteen liittyvää tutkimustaan. Yliopistonlehtori Niina Lilja kertoi oman tutkimusryhmänsä Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa – näkökulmia suomen kielen oppimiseen kieliluokkien ulkopuolella -tutkimuksesta ja yliopistonlehtori Liisa Mustanoja esitteli Tampereen puhekielen seuruuhanketta sekä sota-ajan kirjeenvaihdon tutkimustaan.

Ideoita yliopiston ja lukioiden välisestä yhteistyöstä vaihdettiin jo heti avauspuheenvuoron aikana sekä myöhemmin kahvin ääressä. Oman aineemme ajankohtaisista asioistakin ehdimme keskustella. Vierailumme oli erittäin onnistunut ja tarjosi mukavasti uusia ajatuksia sekä kollegoiden piristävää seuraa kevätkiireiden keskelle.


Ainetiimitapaamisesta raportoi Eeva Rantala Tampereen aikuislukiosta

PS. Kiinnostaako sinua S2-ainetiimin vetäminen? Ota yhteyttä nykyisiin vetäjiin Riikka Kristeri-Kulmaniin, Tampereen teknillinen lukio tai Eeva Rantalaan, Tampereen aikuislukio. Tehtävästä maksetaan pientä korvausta ja tehtävistä voit lukea omalta blogisivultaan.

Kuva on Kirsi Sandbergin puheenvuoron materiaalista ja sen on ottanut Päivi Favorin.

9.5.2019

Fysiikan yo-koe ja eksoplaneetat

Fysiikan ensimmäinen suurille osallistujamäärille tarkoitettu ylioppilaskoe pidettiin keväällä 2019. Hetki on tärkeä, sillä matemaattisia aineita on pidetty erittäin huonosti sähköiselle alustalle taipuviksi.

Ainetiimitapaamisessa ke 24.4. keskusteltiin kokemuksista tähän fysiikan sähköisen ylioppilaskoken toteutuksesta ja valmistautumisesta. Purimme yhdessä kokeessa olleita tehtävätyyppejä, niiden erityispiirteitä ja eri koulujen tapoja valmistaa kokelaita kokeeseen. Sähköisestä kokeesta puuttuu yksinkertainen ja aineelle luonteenomainen tapa tuottaa vastauksia. Tämä saattaa osaltaan aiheuttaa sen, että koeaika käytettiin hyvin tarkasti hyväksi ja vastauksien sisällöissä oli havaittavissa kokelaiden kiire.

Tilaisuus huipentui emeritusprofessori Heikki Ojan luentoon aiheesta "Elämän ja kuoleman planeetat". Luento käsitteli eksoplaneettojen havaitsemista ja niiden piirteitä.

Pasi Ahtola
Tampereen klassillinen lukio

Uskonnon ainetiimi jännän äärellä

Uskonnon keväisessä ainetiimitapaamisessa 7.5. kokoonnuttiin mielenkiintoisten ja hämmentävien ilmiöiden pariin. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg luennoi suvereenilla asiantuntijuudella länsimaisesta esoteriasta ja uskonnollisten liikkeiden kentästä Suomessa. Hän avasi kiinnostavia tutkimuksia sekä teemaan liittyvistä mainstream-ilmiöistä (enkelihoidot, kanavointiyrittäjyys, naulakkouskonnollisuus) että marginaalisempien ryhmien (satanismi, äärioikeistomieliset liikkeet) piiristä. Monimuotoinen uushenkisyys jäsentyi luennon jälkeen huomattavasti paremmin kuulijoille. Keskustelu oli vilkasta ja herätti kiinnostuksen jatkaa ensi vuonna mm. kuvataiteen ja uskonnon yhteiseen ainetiimitapaamiseen. 

Ehdimme myös perehtyä tiimin vetäjän Satu Honkkilan johdattelemana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoihin sekä yleisellä tasolla että oman aineen piirissä. Käytänteitä on Ylöjärven lukiossa kehitelty muutaman vuoden ajan: koulutusta on järjestetty sekä opettajille että opiskelijoille, on toteutettu toiminnallisia ro-tuokioita ja koko koulun tapahtumia. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden jalkauttamiseen koulun toimintakulttuuriin tarvitaan kaikkien aineiden opettajia. Uskonnon kursseilla tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset nousevat usein suoraan kurssien teemoista, joten niiden käsittely tunneilla on siksikin luontevaa.

Mari Rauhala esitteli vielä kätevän tuntisabluunan, joka on sovellettavissa eri teemoihin ja moneen reaaliaineeseen. Kokonaisuuteen sisältyi monipuolista tekemistä ja toiminnallisia menetelmiä, jotka katkaisevat hyvin tietokoneen äärellä työskentelyn. Prosessinomainen kulku sisälsi kaikki olennaiset vaiheet perehtymisestä perusasioihin ja kertaamisesta syventämiseen.

Uusi opetussuunnitelma on saatu uskonnon osalta valmiiksi ja herätti vielä paljon kysymyksiä. Erityisesti moduulien tarjoamat mahdollisuudet vaikuttivat mielenkiintoisilta joskin asia jäi lähinnä ihmettelyn tasolle. Jännän äärellä siis oltiin Koulutuskeskus Valossa alusta loppuun.

​Satu Honkkila
Uskonnon ja psykologian lehtori
Ylöjärven lukio

4.5.2019

Saksan ainetiimipäivä“Wer fremde Sprachen nicht kennt, 
weiβ nichts von seiner eigenen.”

– J.W. von Goethe


Saksan ainetiimipäivässä 3.5. tutustuimme Tampereen saksalaisen kulttuurikeskuksen toimintaan kulttuuritalo Laikussa. Kulttuurikeskuksen toiminnanjohtaja Nina Dannert esitteli meille keskuksen toimintaa ja kehittelimme yhdessä ideoita tulevasta yhteistyöstä.

Yksi suosituimmista ideoista oli lukioiden yhteisen elokuvailtapäivän pitäminen kulttuuritalon tiloissa. Lisäksi Nina jakoi ja esitteli meille erilaista materiaalia opetuksessa käytettäväksi. Opiskelijoille Nina tarjosi kulttuurikeskuksen sponsoroimia lippuja Niagaran saksalaisten elokuvien viikoille.

Kulttuurikeskukseen tutustumisen jälkeen ruokailimme saksalaiseen tyyliin panimoravintola Plevnassa. Ruokailun ohessa keskustelimme esimerkiksi saksan oppimateriaaleista, uuden opetussuunnitelman laatimisesta, kielivalintojen yksipuolistumisesta sekä opiskelijoiden motivoimisesta. ​

Kati Luhtajärvi-Nikkanen
kati.luhtajarvi-nikkanen@tampere.fi
Saksan ja englannin opettaja
Tampereen teknillinen lukio

2.5.2019

Ainetiimin digityökalut äänestettiin Innoduelilla

Tapaamispaikkana oli Ylöjärven lukio.
Ruotsin ainetiimin tapaamisessa käsittelimme kieltenopetuksen digityökaluja. Ideoimme sisältöjä etukäteen tiimin vetäjän Anu Tarhosen kanssa ja lopuksi hän esitti toiveensa: "Olisikohan sellainen mahdollista, että sinulla olisi laaja skaala erilaisia kieliin soveltuvia ohjelmia ja sovelluksia 'mukana' ja niistä voisimme sitten poimia tarkempaan tarkasteluun ne, jotka opettajia kiinnostavat tai ovat uusia juttuja?"

Ehdotus sopi minulle hyvin. Tällaisiin tilanteisiin sopii erinomaisesti Innoduelin kyselytyökalu. Se on erittäin helppo käyttää ja on vieläpä maksuton päiväkodeille, peruskouluille, 2. asteen oppilaitoksille sekä pienille voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille.
Listasin Innodueliin valmiiksi ehdotuksen 16 mahdollisesta teemasta ja määrittelin, että kyselyyn vastaajille näytetään pareittain 10 ehdotusta, joista saa valita kiinnostavamman. Osallistujat saivat lisätä myös omia teemoja, joita he kirjasivat yhteensä neljä. Seuraavilla vastaajilla tarjolla olivat myös nämä vaihtoehdot. 

Lähetin kyselyn ilmoittautuneille vähän etukäteen, mutta koska kyselyyn oli lisätty vaihtoehtoja jälkikäteenkin, annoin mahdollisuuden äänestää uudelleen tapaamisen alkaessa. Ilmoittautumisia oli 12 ja äänestämässä käytiin 13 kertaa. Ääniä annettiin kaikkiaan 120. 

Kävimme sovelluksia läpi suosituimmuusjärjestyksessä ja ehdimme kokeilla viisi tärkeimpänä pidettyä. Alle listasin kaikki ne, jotka olivat parivalinnoissa saaneet vähintään 50 % äänistä.

 1. Quizizz: monivalintakysely, minkä voi teettää luokassa tai antaa kotitehtäväksi.
 2. Helppoja pikkusovelluksia oppitunnille (arpominen, Classroomscreen, onnenpyörä)
 3. Interaktiivinen video (esim. H5P, joka löytyy ainetiimiläisten Moodlesta yhtenä työkaluna)
 4. Virtuaalinen luokkaretki (Google Expeditions & Tour Creator): käytä valmiita tai luo oma.
 5. Adobe Spark Video: suosittu sovellus lyhyiden videoiden ja kuvatarinoiden tekemiseen. Voit äänittää oman selostuksen ja/tai käyttää taustalla sovelluksesta löytyvää musiikkia.
 6. Kahootin muita toimintoja paitsi perinteinen "one device - one student" -peli, joka on varmaankin jo kaikille tuttu.
  • Ohjediat tästäkin löydät Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta. Suosittelen kieltenopetukseen Kahoot Jumblea, missä neljä vastausvaihtohtoa laitetaan oikeaan järjestykseen (kirjainten järjestys, sanajärjestys, taivutusmuodot tai sanojen/lauseiden aika- tai tärkeysjärjestys yms).
 7. Sanapilvet: työkaluja ja ideoita oman tai yhteisen sanapilven tekemiseen
  • Parhaita ovat kirjautumatta toimivat Answergarden, mitä ryhmä voi muokata yhdessä sekä WordArt, minne kukin voi luoda oman ja muokata lukuisin tavoin sanapilven ulkoasua. Ohjediat molemmista löytyvät Matleenan blogista (ks. Sanapilvet opetuksessa -diasarja)
 8. Dvolver: Kirjautumatta ja nopeasti luotava yksinkertainen animaatio. Lopputulos muistuttaa animoitua sarjakuvaa.
  • Erittäin helppo ja nopea työkalu, mutta ei toimi mobiililaitteilla. Läppärilläkin joutuu usein kokeilemaan muutamaa selainta, jotta löytyy sellainen, jolla tämä toimii (edellyttää flashiä). Jos haluat tallentaa animaatiosi linkin, lähetä se esikatselun jälkeen omaan (opettajasi) sähköpostiin. 


29.4.2019

Espanjan ainetiimi arviointikysymysten äärellä

Espanjan ainetiimin vieraana oli väitöskirjatutkija ja oppikirjailija Katja Kemppainen. Hän kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa arvioinnista. Käsittelimme etenkin jatkuvaa arviointia sekä käsiteparia feedback vs. feedforward. Esitys oli antoisa, ja herätti vilkasta keskustelua. Suosittelen Kemppaista puhujaksi muidenkin ainetiimien kokouksiin. Espanjan ainetiimi jatkaa yhteistyötä Kemppaisen kanssa ensi vuonna, teemoina arviointi ja motivaatio.

Esityksessään Kemppainen käsitteli myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 10.4.2019 julkaisemaa raporttia ”Että tietää missä on menossa” - Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa ja hän suositteli erityisesti raportin lukua 2, ”Arviointi oppimisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä”.

Lisäksi Kemppainen esitteli meille Mi mundo -oppikirjan opettajan materiaalia.

Teksti ja kuva: Anri Tuohimäki 


20.4.2019

Kuvataiteen opettajien keskusteluteemoja

Kuvataiteen opettajat tapasivat Tammerkosken lukiossa 10. huhtikuuta. Yhteensä meitä oli kymmenen ihmettelijää. Kouluttajana toimi taidekriitikko ja taidehistorioitsija Maaria Salo.

Keskustelimme kehollisuudesta ja kollektiivisuudesta taiteessa. Pohdimme nykytaiteen ilmiöitä ja metodeja sekä materiaaleja. Mitä näistä olisi tuotavissa ja millä tavoin lukion kuvataiteen tunnille? Mitä tarkoittaa paikkasidonnainen taide, joka on edelleen vahvasti läsnä nykytaiteen kentällä.

Pohdimme myös taas uudestaan tulevaa LOPSIA ja teoreettisten yliopistojen valintajärjestelmän lukioon aiheuttamaa kilpailua ja ahdistusta. Totesimme, että kuvataide on ajettu ahtaalle lukiokoulutuksessa, mikä ei korreloi nykyisen visualisoituneen yhteiskunnan kanssa. Harmittelimme, ettei vieläkään uudistuksessa ole lukiodiplomia nostettu vastaamaan yhtä yo-kirjoitusainetta.

Silja Saarikko
kuvataiteen lehtori, Tammerkosken lukio


Kuva: Silja Saarikko ja piirustus:​ Inka Kuljuntausta

Toiminnallisia menetelmiä Sotungista

Psykologian, filosofian ja elämänkatsomustiedon yhdistetty ainetiimi tapasi Nokian lukiolla 16.4.19 klo 12.00-16.00. Ainetiimin asiantuntijavierailijoina toimivat Sotungin lukion opettajat Markus Masalin ja Teija Havana. He kouluttivat mielenkiintoisin toiminnallisin menetelmin suullisista kokeista ja prosessiarvioinnista, joita he ovat itse kehittäneet arviointi- ja opetusmenetelminä noin kymmenen vuotta.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen – mutta, jos pyörä on rikki, se kannattaa korjata. Tämä ohje pätee hyvin myös opetusmenetelmiin sekä arviointiin.
Ainetiimissä pääsimme kokeilemaan muun muassa Super speed dating -menetelmää, Alias-sanaselitystä, suullisia kokeita ja esseen käsittelykappaleen rakentamista viiden sormen mallilla. Näiden kautta tutustuimme menetelmien taustalla oleviin oppimiskäsityksiin kuten minäpystyvyyden tukemiseen, lähikehityksen vyöhykkeellä työskentelyyn ja itsensä toteuttamiseen. Aiheen olleiden opiskelumenetelmien taustaideoina ovat opiskelijoiden aktivointi ja sitouttaminen. Kurssin ei siis ole tarkoitus olla opettajan, vaan opiskelijan prosessi. Lisäksi toimintatavat tukevat monipuolisesti opetussuunnitelman tavoitteita.

Teemat innoittivat aktiiviseen keskusteluun ja asiantuntijavierailijat pääsivät vastaamaan moniin kysymyksiin. Iltapäivä oli varmasti kaikille osallistujille uusia ideoita ja ajatuksia synnyttävä!

Heidi Meltovuo
Filosofian, uskonnon ja psykologian lehtori
Lukioiden globaalikasvatuksen yhteysopettaja
Tampereen teknillinen lukio