7.6.2024

Lähteiden tulkinnasta, keskiaikaisesta kuolemasta ja hallintotieteistä

Historian ja yhteiskuntaopin syksyn ainetiimin teemana oli Kuka valvoo sotaa? Maaliskuun tapaamisessa tarjolla oli monipuolinen kattaus lähteiden tulkinnasta, keskiaikaisesta kuolemasta ja hallintotieteiden opiskeluista Tampereen yliopistolla.


Historian opiskelijan taidoista


Maaliskuussa vuorossa oli aamupäivästä iltapäivään ulottunut tilaisuus, jonne saattoi osallistua joko koko päiväksi tai vain osaksi aikaa. Aamulla kävimme historian kimppuun, kun paikalle tuli antiikintutkija & yliopistolehtori Ville Vuolanto sekä historian, yhteiskuntaopin ja katsomusaineiden didaktiikan yliopistolehtori Jussi Hanska. He puhuivat historian oppiaineen taitovaatimuksista niin historian ylioppilaskokeessa kuin toisaalta tuoreiden yliopisto-opiskelijoiden historiallisen ajattelun valmiuksista. 

Keskustelussa nousi esille muun muassa opiskelijoiden lukeneisuuden vähentymisen vaikutus myös ajattelun taitojen heikentymiseen. Historian opinnoissa ei lukiossa eikä varsinkaan yliopistossa ole niinkään kyse siitä, että tietää, mitä menneisyydessä on tapahtunut, vaan enemmänkin siitä, että opiskelija ymmärtää, kuinka historiaa koskeva tieto rakentuu, osaa arvioida sen luotettavuutta ja kykenee arvioimaan ja vertailemaan erilaisia historiaa koskevia tulkintoja myös siitä näkökulmasta, että mitä nykyisyyteen kytkeytyviä vaikuttamia niiden tuottamisessa on ollut. Sanalla sanoen, opiskelijan tulee kyetä arvioimaan sekä historiaa koskevaa tietoa että historian lähteitä kriittisesti. Palatakseni lukemisen merkitykseen; historiallisten ajattelun tulee olla syvää, ja samoin kuin syvänmerensukeltajaksi ei päädy vain pintavesissä pulikoimalla, ei syvälliseksi historialliseksi ajattelijaksi tuskin päädy, mikäli ainoa lukemisto on vain koulukirjat ennen koetta.

Alun alkaen tilaisuuden tarkoituksena oli erityisesti lähdekritiikin tarkastelu, mutta kuten puhujat havainnollistivat ja keskustelussa tuli esille, ei kriittisyyttä voi eristää omaksi saarekkeekseen, esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa yhdeksi mitattavaksi taidoksi muiden joukossa, vaan ylioppilastutkintolautakunta ylipäätään edellyttää vastauksilta kriittisistä otetta! Oppilaan tulee ymmärtää, mitä erityyppiset aineistot (historiallisten lähdeaineistojen ohella erilaiset audiovisuaaliset aineistot kuin myös tilastot ja diagrammit) meille kertovat, ja samalla kääntäen, mitä ne eivät kerro ja mitä ne piilottavat. Historian ja muiden yhteiskunnallisten aineiden edellyttävät taidot tarjoavat kouriintuntuvia välineitä nykyajan mis- ja disinformaationkin kansoittamassa informaatiotulvassa äyskäröimiseen.

Näihin liittyen saimme kuulla myös konkreettisia esimerkkejä esimerkiksi siitä, kuinka tilastojen mitta-asteikon valinta vaikuttaa tilaston välittämään kuvaan tietystä ilmiöstä. Dramaattisessa vaikutelmassa on eroa, mikäli mahdollisen pylväsdiagrammin asteikko, joka vertailee eräitä tunnuslukuja, on valittu alkavaksi alhaisimman vertailtavan tunnusluvun kohdalta, sen sijaan, että se alkaisi nollasta. “Olennaista on, miltä asiat näyttävät, ei se, mitä ne todellisuudessa ehkä ovat”, kuten jo UKK valisti. Siinä missä Kekkonen aikoinaan ja nykypäivänä varsinkin digitaalisen informaatiovaikuttamisen legioonat pyrkivät esittämään asiat itselleen suosiollisessa valossa, tulee kriittisillä ajattelijoilla olla rokotus harhaanjohtamisen tekniikoita vastaan. Informaation lukemisen taitoja niin historia kuin yhteiskuntaoppi tarjoavat, mikäli oppitunneilla harjoitetaan erilaisten aineistojen tulkinnassa vaadittavia taitoja.

Erilaisten graafien, tekstidokumenttien ja pilakuvien ohella puhujat huomioivat lähdekritiikin merkityksen audiovisuaalisissa aineistoissa. Opiskelijalla on helposti taipumus tulkita esimerkiksi videoaineistoja neutraaleina tietolähteinä, mutta kuten Hanska huomautti, on videoaineistonkin sisältä havaittavissa agendoja, jotka vaikuttavan aineistojen sisältöihin, ja jotka oppilaan on hyvä vähintäänkin tiedostaa, ellei jopa tunnistaa. Esimerkiksi kuuluisassa videokatkelmassa, jossa Ison-Britannian pääministeri Neville Chamberlain esittelee Münchenin konferenssin jälkeen kotiin palattuaan Hitlerin kanssa solmittua ’’rauhan elinajanajaksemme taannutta’’ sopimusta, ei voida sivuttaa sitä hurraavaa kotiyleisöä, jolle Chamberlain puhuu, ja joka lienee vaikuttanut hänen sanavalintoihin ja esiintymisen tyyliinsä. Tämän tyyppinen kriittinen katse on nähdäkseni luontevaa myös lukiolaisille, saattavathan he tunnistaa jo vastaavan tyyppisiä tilanteita esimerkiksi järjestötoiminnasta: se kelle puhut, vaikuttaa puheen sisältöön. Näenkin, että kriittisyyden opettamisessa oppiainekontekstissa on kyse paljolti myös herkkyyden herättämisestä ihmisten väliseen kanssakäymiseen vähintäänkin jossakin määrin tehdasasetuksena kuuluvaa kriittisyyttä kohtaan. Usein tässä auttaa jo se, että oppilas on koetilanteessa mahdollisimman rentona.

Konkreettisena lukiovastausta heikentävänä esimerkkinä puhujat nostivat esille ’lähdekritiikin’ sisällyttämisen vastaukseen muusta vastauksesta eroavana nostona. Siinä missä uutisten jälkeen tulee sää ja urheilu, voi monessa lukioesseessä varsinaisen asian jälkeen melkeinpä kuulua lause, ’’ja nyt lähdekritiikkiin’’ (yhden viimeisen kappaleen ajaksi). Koska kriittisen otteen tulisi läpäistä koko vastaus, ei tämän tyyppinen rastiruutuun lähestymistapa ole se mitä haetaan. Opettajana tulin kuitenkin samalla ajatelleeksi sitä kuilua, joka sijaitsee opettamisen ja ymmärtämisen vaiheittaisesti etenevän prosessin sekä arvioitsijoiden edellyttämän eräänlaisen hermeneuttisen otteen välillä. Opiskelijalta on vaikea vaatia kokonaisvaltaista otetta asiaan, jota hän ei (vielä) osaa. Toisaalta opettamisessa ei olekaan kyse kuilua ylittävän sillan taikomisesta oppilaalle yhdessä hetkessä vaan tukipuu kerrallaan tapahtuvasta oppilaan ja opettajan yhteisestä rakennusprojektista. Ja samalla nähdäkseni on huomattava, että vahva kriittisyyden rakennusaines on se tietovaranto, joka karttuu perinteisessä asioita mieleen painavalla opiskelulla. Tästäkin syystä aina silloin tällöin esille nouseva tietojen ja taitojen välinen kahtiajako ja vastakkainasettelu on kovin ongelmallinen. Tiedot mahdollistavat taidot ja taidot merkityksellistävät tiedot.

Ylipäätään Jussi Hanska painotti, että jo lukion historianopetuksessa tulisi hyödyntää mahdollisimman kattavasti erityyppisiä historiallista alkuperäislähteitä. Joskin opettajana paikoitellen hikikarpaloita otsalle tuovat niin aikataulupaineet kuin jo oppikirjan varsinaisen leipätekstin mukanaan tuoma tekstiähky. Painottaisinkin myös oppikirjakustantamoiden roolia tuottaa oppikirjoja, jotka tarjoaisivat kattavasti virikkeitä myös alkuperäisaineistojen kanssa operoimiseen, mutta ilman että yhden lukiokurssin oppikirja paisuisi tiiliskiveksi, uupumus kun on jo monen lukiolaisen päivittäinen kumppani.

Tilaisuus tarjosi ylipäätään mainion mahdollisuuden päästä jakamaan ajatuksia henkilöiden kanssa, jotka ovat läheisissä tekemisissä historian ylioppilaskokeen kanssa. Kävimme lisäksi muun muassa joitakin tuoreita yo-kysymyksiä läpi, joista nousi mainiota keskustelua siitä, minkälaisia seikkoja tehtävissä on esimerkiksi aineistojen tulkinnan osalta haettu ja mitkä olivat isoimpia sudenkuoppia, joihin oppilaat saattoivat langeta.

Toivon mukaan vastaavia tilaisuuksia on mahdollista järjestää kattavasti myös tulevaisuudessa, kommunikaatio lukion opettajien, ylioppilastutkintolautakunnan kuin akatemian välillä on ensiarvoisen tärkeää. Kuplia tulee puhkoa myös näiltä osin.


Kuolema keskiajalla


Toisena vieraana maaliskuun päivässä oli FT Jyri Nissi, joka puhui tuoreen Kuoleman keskiajalla -kirjansa (Gaudeamus, 2023) tiimoilta. Nissi havainnollisti keskiajan kuolemaa koskevia käsityksiä sekä avasi lähdeaineistoa, jonka kautta näihin voidaan päästä kiinni. Valaisevia huomioita oli muun muassa se, että elämän ja kuolemaa välistä jakolinjaa ei keskiajalla nähty samalla tavalla binaarisena kuin nykyään, vaan kuoleminen oli prosessi, jonka ’’keskeltä’’ oli pyhimysten auttama mahdollista myös palata takaisin elävien kirjoihin. Tämä kuolemisen matka tuli suorittaa mahdollisimman hyvin, varsinkin papille luotettava synnintunnustus oli ensiarvoisen tärkeää. 

Koska elämä (vaiko paremminkin kuolema) on ennustamaton ja yllättävä, voitiin tarvittaessa tunnustus antaa myös maallikolle, ja toisaalta sanattomasti, mikäli puhuminen ei ollut mahdollista. Nissin lähteenä käyttämät kanonisaatioprosessien (tutkimukset, joissa selvitettiin, voidaanko henkilö julistaa pyhimykseksi) kuulustelupöytäkirjat mahdollistavat edeltävien esimerkkien ilmentämän kurkistusikkunan elämän ja kuoleman reunaehtoihin mukautuvaan elettyyn uskoon, joka voi jäädä esimerkiksi teologisten tekstien tai lakidokumentaation ulottumattomiin.

Eletyn elämän tavoitteleminen onkin nähdäkseni tärkeää ylipäätään historiasta kiinnisaamisessa, onhan siinä ennen kaikkea kyse ihmisten tavoista elää elämäänsä eri ajoissa ja paikoissa ja tilanteissa sekä tämän elämän reunaehdoista ja logiikoista. Vaikka Nissin esityksen aiheen voikin ajatella olevan kaukana esimerkiksi sen tyyppisestä kansainväliseen politiikan linkittyvästä historian oppiaineen sisällöstä, jota Simo Väätäisen syksyn tapaamisen esitys Kuka valvoo sotaa? edusti, yhdisti niitä (kuoleman ohella) empatia, jonka opettamista jo opetussuunnitelma edellyttää. Historia rakentaa ymmärryksen siltaa ihmisten välillä aikakausien ja kontekstien välillä ja samalla tähdentää sellaisten asioiden kuin yhteisen ihmisyyden ja universaalien ihmisoikeuksien merkitystä.

Nissi näytti esityksessään kattavasti keskiaikaista kuvamateriaalia, pääosin niin sanotuista kuolemisen taito -oppaista. Muun muassa vastaavien kuvien hyödyntämisestä lukio-opetuksessa heräsi keskustelua. Ylipäätään Nissin esitys oli aiheeltaan mainioita vaihtelua tyypillisiin historia-aiheisiin. Lukiossa keskiajan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sivutaan tyypillisesti lähinnä yhdellä valinnaisella kurssilla, joten aihe ei ole opetuksen keskiössä, mutta toisaalta juuri tästä syystä se tarjosi monelle opettajalle virkistävää uutta tietoa ja hengähdystauon lähihistorian kuormittavuudesta. Toisaalta myös historiallisten aineistojen tulkintaan liittyvät seikat ovat yhtäläisiä riippumatta historiallista aikakaudesta, joten Nissin esitys oli myös paluu päivän ensimmäisen esitelmän teemoihin.

Mutta esityksen aihe eli keskiajan uskonnollinen maailmankuva paljastui kuitenkin myös varsin ajankohtaiseksi aiheeksi varsinaisen päivätyönkin kannalta, nimittäin heti koulutuspäivää seuranneissa historian kevään ylioppilaskirjoituksissa ensimmäinen jokeritehtävä käsitteli keskiajan uskonelämää! Nissin esitys toivon mukaan tarjosi opettajille intoa, tietoa & varmuutta myös yo-kokeiden korjaamiseen.

Opettajia luokkahuoneessa kuuntelemassa esitystä.
Jyrki Nissi puhumasta keskiajan kuoleman kulttuurista.

Hallintotieteiden esittelyä


Päivän viimeisenä esityksenä opintopäällikkö Heli-Maija Tontti saapui puhumaan hallintotieteistähallintotieteistä ja hallintotieteiden opiskelusta Tampereen yliopistossa. Esitelmä oli päivälle mainio loppunostatus, osallistujat mukaansa temmannut keskustelu nimittäin hyökyi puolelta toiselle erityisesti juuri julkisuuteen nousseen yliopistojen pääsykoeuudistuksen tähden. Mahdollisen tulevan uudistuksen myötä korkeakoulujen haku uudistuisi niin, että eri aloille haettaisiin pääosin yhdellä ainoalla pääsykokeella, joka olisi lisäksi voimakkaan monivalintapohjainen. Keskustelussa epäilyksiä heräsikin muun muassa siitä, että missä määrin yhteinen koe kykenee erottelemaan potentiaalisia opiskelijoita hyvinkin erityyppisille aloille ja mitä monivalintoihin pohjautuva koe tekee kirjoitustaidolle niin lukioissa kuin yliopistossakin. Sinänsä toisaalta tunnustettiin tarve nuorten paineiden helpottamiseksi lukion lopulla ja pääsykoevaiheessa, mutta samalla peräänkuulutettiin malttia ja harkintaa uudistuksen toteuttamisessa.

Esityksessä esitelmään kuitenkin erilaisia hallintotieteiden opintojen vaihtoehtoja Tampereella. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla suunnitteluvaiheessa olevasta hallintotieteiden kokeilukurssista muun muassa lukiolaisille, joka tarjoaisi mahdollisuuden kokeille hallintotieteiden opiskeluja kiinnostuneille. Mikäli kurssin saisi suoritettua, voisi tästä kertyneet opintopisteet hyödyntää myöhemmin varsinaisissa korkeakouluopinnoissa. Tämän tyyppiset mahdollisuudet ovat monelle nuorelle kullanarvoisia, onhan monet korkeakouluaineet kovin vieraita pelkän nimen perusteella, ja se kuinka paljon näitä on mahdollisuuksia käydä normaalissa yhteiskuntaopin opetuksessa, vaihtelee. Lisäksi tekeminen ja kokeileminenhan usein vasta selkeyttää, onko jokin ala varsinaisesti oma juttu. Kurssin valmistauduttua yliopistolta luvattiinkin olevan aktiivisesti yhteydessä lukion tiedon kurssista levittämiseksi.

Vaikka esimerkiksi opiskelijamäärillä mitattuna hallintotieteet on varsin iso tieteenala, niin paikoitellen sen sisältö voi jäädä epäselvän moninaiseksi, mikäli ei ole hallintotietä ole opiskellut. Mutta opettajan on hyvä hallintotieteitä tuntea, houkutteleehan se monia yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita nuoria ja kouluttaa niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille laajan joukon erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivia työntekijöitä. Esimerkiksi pelkästään Tampereelle uusia opiskelijoita otetaan vuosittain 130, eli reilusti enemmän kuin vaikkapa historiaa ja monia muita lukiolaisille nimenomaan perusteella tuttuja aineita lukemaan.

Erilaisia hallintotieteiden alle lukeutuvia suuntautumisvaihtoehtoja olivat esimerkiksi johtamiseen liittyvät alat henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, julkisten palveluiden johtaminen; julkinen talousjohtaminen kuten julkisen toiminnan rahoitus ja talouden suunnittelu; julkisoikeus kuten julkisoikeuden perusteet ja hallinto-oikeus; kunta- ja aluejohtaminen; sekä ympäristöpolitiikka ja aluetiede, joka pitää sisällään suuntautumisvaihtoehdot: ympäristöhallinnan muutos sekä urbanisoituvat kaupunkimme. Hienoa huomata, että ympäristöteemat näkyvät näinkin vahvasti hallintotieteiden sisällä.

Hallintotieteiden opetuksessa Tampereen yliopistossa tärkeää Tontin mukaan on tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen. Läsnä on myös yhteys käytäntöön, niin sanotuilla kehittämisorientoituneilla opintojaksoilla. (Samaten hienoa huomata, että hallintotieteissä on aktiivista pyrkimystä irtautua kokemukseni mukaan yliopisto-opintoja paikoitellen liiallisesti leimaavasta ylenmääräisestä teoreettisuudesta.) Opintomenetelmät muistuttivat oikeinkin paljon lukio-opiskelua: menetelminä käytetään muiden oppimispäiväkirjaa, erilaisia ryhmätöitä sekä viimevuosina julkisuudessa näkyvästi esille ollutta flippausta. Myös perinteiset menetelmät luento-opetus ja tentit ovat edelleen keinovalikoimassa. Varsin mielenkiintoisilta menetelmiltä kuulostivat niin sanotut luovuustekniikat sekä kehittämistehtävät. Näissä voisi olla aineksia myös lukioissa hyödynnettäväksi.

Ylipäätään keväinen päivä oli mainio ja monipuolinen katsaus erilaisiin historian ja yhteiskuntaopin opettajien kohtaamiin uusiin ja jo tuttuihin tuuliin, esitykset olivat valaisevia, hyödyllisiä ja keskustelua inspiroivia. Samalla päivä tarjosi mahdollisuuden tavata kollegoja. Tapaaminen levittäytyi aamupäivästä iltapäivään, mikä mahdollisti sessioiden ohella antoisat keskustelut myös kahvilla sekä lounaalla. Ainetiimi jatkukoon aktiivisena myös seuraavina vuosina.

Jarkko Halkonen

Kuka valvoo sotaa?

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimi tapasi lukuvuonna 2023-24 ensimmäistä kertaa joulukuussa 2023 Kalevan lukion tiloissa, jossa FM Simo Väätäinen esitteli kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) toimintaa, historiaa sekä painoarvoa. Otsikkona oli: Vieläkö Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on relevantti nykyisessä maailmassa? Väätäisen vierailu kytkeytyi Pirkanmaan lukioiden yhteiseen lukio- ja yliopistokurssiin Arjen tilanteista kansainvälisiin jännitteisiin – Suomen kokonaisturvallisuuden ulottuvuuksia, joka koostui niin turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden luennoista kuin lukio-opiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden yhteisestä työskentelystä turvallisuuspolitiikan teemojen parissa. 

Kuulimme tapaamisen yhteydessä valaisevan esityksen kurssin käytännön toteutuksesta mukana olevien opetusharjoittelijoiden toimesta. Paitsi, että lukio-opiskelijat saivat kurssilta syvältä luotavaa tietoa turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä ja muutoksista aiheen keskeisimmältä asiantuntijoilta (kysymyksiä unohtamatta), niin kurssi kuroi opetussuunnitelmankin peräänkuuluttamalla tavalla umpeen lukio- ja korkeakouluopintojen välistä kuilua. Se opettaa lukio-opiskelijoille lukion jälkeisten opintojen edellyttämiä opiskeluvalmiuksia ja tarjoaa välähdyksen yliopisto-opintojen sisällöistä turvallisuuteen ja sotaan liittyvien teemojen ja tieteiden parissa, helpottaen näin valinnanvaikeutta siitä, minne suunnata lukion jälkeen.

Tapaamisemme varsinainen vieras Simo Väätäinen on työskentelyt entisessä Jugoslaviassa YK:n ja NATOn rauhanturvamissiossa 1992-1996, joka jälkeen hän on toiminut Haagissa kolmessa eri kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 1998-2011 muun muassa ICC:n ja Libanonin erityistuomioistuimen todistajien ja uhrien yksikön päällikkönä. Väätäinen taustoitti ICC:n perustamiseen johtaneita historiallisia prosesseja alkaen jo toisen maailmansodan jälkeisistä Nürnbergin oikeudenkäynneistä, juuri ICC:n perustamista edeltäneitä vaiheita esimerkiksi Jugoslavian hajoamissotiin liittyvien erikoistuomioistuinten osalta, ICC:n perustamisen mahdollistanutta kansainvälispoliittista tilannetta vuosituhannen vaihteessa, sekä toisaalta ICC:n nykyistä suhdetta muihin kansainvälisiin järjestöihin sekä erityistuomioistumiin. Väätäisellä on ollut aitiopaikka tuomioistuimen toimintaan, joten pääsimme kuulemaan tuomioistuimen toiminnasta myös sisältä käsin. Itseäni yllätti se tehokkuus, jolla tuomioistuin kykenee tekemään päätöksiä sekä toimimaan, mutta toisaalta myös ne rajoitteet, joita esimerkiksi kansainvälisen politiikan suhdanteet sekä kansainvälisen oikeuden kiemurat sille tuovat.

Väätäinen avasi muiden muassa sodanoikeusääntöjen historiaa Geneven sopimuksista 1800-luvulta Nürnbergin oikeudenkäyntien kautta nykypäivään sekä eräitä tunnettuja esimerkkejä näiden rikkomisesta esimerkiksi Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä. Hän havainnollisti, mitkä ovat usein sekaisin menevien sotarikoksen, rikoksen ihmisyyttä vastaan sekä kansanmurhan tunnusmerkit. Sotarikos on sodassa tapahtuva perusteeton ja ylenmääräinen väkivallan akti, kuten siviileihin tarkoituksella kohdistetut väkivallan teot, sotavankien surmat ja kaltoinkohtelut, kidutus, kemiallisten aseiden käyttäminen, panttivankien ottaminen ja niin edelleen.

Kansanmurhassa on olennaista motiivi jonkin kansan, uskonnollisen ryhmän tai näihin rinnastettavissa olevan joko osittaisesta tai kokonaisesta tuhoamisesta. Siispä laajamittainenkaan väkivalta siviilejä kohtaan ei välttämättä täytä kansanmurhan määritelmää, mikäli edellä mainittua intentiota ei voida osoittaa todeksi. Tämän motiivin toteennäyttäminen on paikoitellen osoittautunut vaikeaksi, kuten Venäjän raakalaismaisen hyökkäyksen Ukrainaan kohdalla. Mieleeni lisäksi nousee tilanne, jossa jonkin valtion sotilaallinen ja/tai poliittinen johto on välinpitämätön siviiliuhreista, varsinkin jos sotatoimia on edellyttänyt vihapuhekamppanja, jossa jokin väestöryhmä on demonisoitu (esimerkiksi leimaamalla heidät ’’natseiksi ja fasisteiksi’’), madaltaen kynnystä siviileihin kohdistuvaan väkivaltaan. Seuraukset tässä tapauksessa voivat olla yhtä vakavia kuin varsinaisessa kansanmurhassa, mutta siitä tuomitseminen voi käydä mahdottomaksi, mikäli edellä mainittua varsinaista intentiota ei voida osoittaa todeksi. Mutta hautaan päätyvän uhrin kannalta lopputulema on sama.

Kansanmurhan sekä sotarikoksen ohella on myös erillinen kategoria rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Rikoksessa ihmisyyttä vastaan on kyse laajamittaisesta tai systemaattisesta hyökkäyksestä mitä tahansa siviiliväestöä vastaan. Tähän lukeutuu murhien ja muiden suoranaisten väkivallan tekojen ohella myös siviiliväestön pakkosiirrot (muita esimerkkejä rikoksesta ihmisyyttä vastaan on esimerkiksi sodassa tapahtuvat seksuaalirikokset, kiduttaminen sekä vainoaminen). Vaikka siis kansanmurha on saanut painavan aseman äärimmäisimpänä rikkeenä ihmisyyttä vastaan, tarjoaa rikos ihmisyyttä vastaan kehikon niiden aktien tuomitsemiseen, johon kansanmurhan rajattu määritelmä ei yllä. Siispä keskustelun (esim. Ukrainan ja Lähi-idän konfliktien ympärillä) kietoutuminen ainoastaan kansanmurhan ympärille voi viedä sitä myös sivuraiteille. Kyse kun ei ole siitä, etteikö voitaisi katsoa vakavia sodanoikeusääntöjen rikkomuksia tapahtuneen, vaikka kansanmurhan kriteerit eivät täyttyisikään.

Termit ovat viimeisten vuosien aikana olleet näkyvästi esillä suomalaisessakin julkisessa keskustelussa niin Ukrainan kuin Lähi-idän konfliktien johdosta. Tuoreimpina esimerkkeinä Etelä-Afrikan nostama kanne Kansainvälisessä tuomioistuimessa Israelia vastaan kansanmurhasta, sekä ICC:n pääsyyttäjän keväällä 2024 hakemat pidätysmääräykset niin Hamasin johdolle kuin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle kuin puolustusministeri Yoav Gallantille. Venäjän presidentti Vladimir Putinista pidätysmääräys on annettu jo maaliskuussa 2023.

Sodat ja sotarikokset lienevät herättäneen keskustelua monissa kouluissa, joten asiantuntijapuheenvuoro mainittujen rikosten tunnusmerkeistä tuli kreivin aikaan. Myös ajankohtaiseen keskusteluun Lähi-idän tapahtumiin liittyen Väätäinen korosti sotarikoksen määrittelyssä suhteellisuusperiaatetta: käytetyn voiman tulee olla hyväksyttävässä suhteessa legitiimiin sotilaalliseen päämäärään. Jokainen siviiliuhri ei välttämättä ole sotarikos, mutta mikäli yksittäisen konekivääripesäkkeen tuhoamisessa tuhotaan samalla kokonainen siviilien asuttama kerrostalo, voi sotarikoksen tunnusmerkit täyttyä.

Väätäinen avasi myös todella mielenkiintoisesti ICC:n merkitystä käynnissä olevien konfliktien valossa. En tuskin ole ainoa, joka on tuntenut vähintäänkin voimattomuutta Venäjän sotapolitikan tähden sekä samalla turhautumista kansainvälisen yhteisön voimattomuudelle asettaa Vladimir Putinille ja muulle Venäjän johdolle rajoja. Pelkästään uutisoinnin varassa ollessa voikin helposti päätyä näkemykseen, että koska esimerkiksi ICC:n etsintäkuuluttama Venäjän presidentti Vladimir Putin sen kuin jatkaa Venäjän johdossa, ei pidätysmääräyksellä juurikaan olisi merkitystä. Esityksessä kävi kuitenkin ilmi, että pidätysmääräys rajoittaa Putin liikkumisen mahdollisuuksia sekä nyt että tulevaisuudessa, koska ICC:n 124 jäsenmaata ovat sitoutuneet pidättämään alueelleen saapuvat henkilöt, joille pidätysmääräys on langetettu. Lisäksi pidätysmääräys on voimassa toistaiseksi ilman vanhentumisaikaa, joten se rajoittaa Venäjän johdon ja sitä myöten Venäjän kansainvälistä liikkumatilaa myös ennakoitavassa tulevaisuudessa.

On toisaalta huomattava, että toisen valtion edustajia suojelevat immuniteettisäädökset rajoittavat vieraan valtion mahdollisuuksia toisen valtion edustajien pidättämiseen, joten käytännössä pidättäminen tapahtuisi todennäköisemmin vallanvaihtumisen jälkeen siinä maassa, jonka kansalaisesta pidätysmääräys on annettu, jolloin uudet vallanpitäjät mahdollisesti edesauttavat sotarikollisten oikeudellisesti vastuunalaiseksi saattamista. Vaikka esimerkiksi Venäjän tapauksessa on vaikea nähdä merkkejä vallanvaihtumisesta välittömässä lähitulevaisuudessa, niin ICC:n pidätysmääräys tuo yhden lisäseinän (toivon mukaan tulevaisuudessa päällensä kaatuvan) Vladimir Putinin ympärille.

Väätäisen esitys alleviivasi sitä, että vaikka von Clausewitzin sanoin sotaa voi kutsua politiikan jatkamiseksi toisin keinoin, on siinäkin säännöt ja pitkäjänteistesti ja yhteistyöllä rakennetut mekanismit näiden sääntöjen rikkomisen rankaisemiseksi. Vaikka nämä eivät ole täydellisiä, voi kokonaiskehityksessä nähdä kuitenkin edistystä esimerkiksi 1900-luvun alkupuoliskon maailmansotien aikaan nähden. Aikaamme luonnehtii sinänsä oikeutetustikin pessimismi – historia ei loppunutkaan kylmän sodan päätökseen – mutta opettajan tulee tunnistaa myös positiiviset askeleet sekä aidosti toimivat keinot taistella vääryyttä vastaan, ja välittää nämä oppilaille toivon paremmasta valamiseksi sekä nykyisen tilanteen oikeisiin mittasuhteisiin asettamiseksi.
 
Ks. aiheesta lisäksi tarkemmin esim.:
Jarkko Halkonen

PS: Kevään 2024 tapaamisessa tarjolla oli monipuolinen kattaus lähteiden tulkinnasta, keskiaikaisesta kuolemasta ja hallintotieteiden opiskeluista.

31.5.2024

Terveystiedon ainetiimissä teemana Terveyskäyttäytymisen teoriat ja mallit - keskustellaan ja ideoidaan yhdessä

Terveystiedon ainetiimi pidettiin tiistaina 21.5. Tammerkosken lukiolla. Vieraaksemme ainetiimin saimme tutkijatohtori, yliopisto-opettaja, oppikirjailija Anu Linnansaaren Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. 

Kuulumisten ja esittelyjen jälkeen pääsimme päivän aiheeseen. Anu esitteli LOPSista ja sen ulkopuolelta keskeisiä terveyskäyttäytymisen teorioita ja malleja. Anun johdolla ideoimme ja jaoimme kokemuksia aiheen opettamisesta. Iltapäivästä tarttui mukaan runsaasti uusia ideoita, miten aihetta kannattaa lähestyä opiskelijoiden kanssa sekä konkreettisia esimerkkitehtäviä oppitunneilla hyödynnettäväksi.

30.5.2024

Fysiikan ja kemian opettajat koolla Hervannassa ja Pirkkalassa

Fysiikan ja kemian opettajat kokoontuivat ainetiimin merkeissä kaksi kertaa lukuvuonna 2023–2024. Ensimmäinen ainetiimi järjestettiin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella tiistaina 12.12.2023. Ainetiimissä keskusteltiin lukion ja yliopiston nivelvaiheesta, kuultiin alumnikyselyn tuloksia sekä vierailtiin fysiikan ja kemian laitoksen laboratorioissa. Keskustelu oli antoisaa ja pääsimme kuulemaan myös yliopisto-opiskelijoiden puheenvuoroja.

Vapaamuotoisessa keskustelussa käytiin läpi yliopisto-opettajien käsityksiä lukiolaisten taitotasosta ja tarvittavista valmiuksista jatko-opintoja silmällä pitäen. Valmiudet tehdä erilaisia kokeellisia töitä ja yhdistää havaintoja teoriaan on opiskelijoilla parantunut, mutta monet matemaattiset haasteet kuten yksiköiden käsittely on haastavaa. Viestinä saimme, että lukio-opinnoissa kannattaa panostaa perusteisiin, teorian ymmärtämiseen, suureyhtälöiden hallintaan ja yksikkötarkastelun osaamiseen. Keskustelua herätti paljon myös mitä ja minkä takia opiskelijat ovat oppimassa sekä mitä opetetaan. Kärjistäen siis opetammeko lukiossa ylioppilaskirjoituksia ja niistä saatavia mahdollisimman hyviä arvosanoja varten (teknisten apuvälineiden hallinnan korostuessa) vai puhtaasti itse oppiainetta jatko-opintojen näkökulmia silmällä pitäen.

Keskustelu oli niin inspiroivaa ja aktiivista, että vessataukokin unohdettiin pitää ja päivän päätteeksi suunniteltu tutustumien fysiikan ja kemian tutkimuslaboratorioihin tapahtui hieman myöhässä. Opettajat jakautuivat oman mielenkiinnon mukaan eri tutkimusryhmien pariin ja saimme tutustua mm. valokemiaan, uuden sukupolven aurinkokennoihin sekä laserfysiikan, aerosolifysiikan ja pintatieteen laboratorioihin.

Noin 20 opettajaa istuu luokassa ja keskustelee.
Kuva Hervannan tapaamisesta joulukuussa.


Toinen ainetiimi-iltapäivä järjestettiin Pirkkalan yhteislukiossa torstaina 18.4.2024. Tapaamisessa keskusteltiin fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen toteutuksista eri kouluissa. Ainetiimissä vierailivat Sampo Saari ja Kirsi-Maria Rinneheimo TAMKista. He esittelivät OPH:n rahoittamaa koulutusta, jossa käsitellään kestävään kehitykseen, luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutokseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja tutustutaan aktivoiviin työskentelymenetelmiin luonnontieteiden opetuksessa. Muutama opettaja aikoo osallistua koulutukseen syksyllä 2024.

Esittelyn lisäksi kuulimme ajankohtaista tietoa ilmakehän aerosoleista eli pienhiukkasista mm. laivojen päästöihin liittyen: laivojen vähentyneet päästöt saattavat olla syy siihen, että heinäkuu 2023 oli maailman mittaushistorian kuumin (Tekniikka ja talouTekniikka ja talous, luettu 27.5.2024).

Keskusteluun ja kuulumisten vaihtamiseen jäi mukavasti aikaa. Iloinen puheensorina täytti Pirkkalan. Iltapäivän lopussa tutustuimme vielä Pirkkalan yhteislukion tiloihin ja keskustelimme mm. yo-kirjoituksista.

 Juha Järvinen
27.5.2024

Leot yliopistolla 30.4.2024

Erityisopettajien seutukunnallinen ainetiimi tapasi yliopiston ja ammattikorkeakoulun väkeä Tampereen yliopistolla tiistaina 30.4.2024. Väkeä oli paikalla sekä hakijapalveluista että opiskelun tuesta molempien talojen puolelta.

Kahvikupin äärellä saimme kuulla korkeakoulujen tarjoamista yksilöllisistä järjestelyistä ensin valintakokeen näkökulmasta ja myöhemmin opiskelujen toteutuksen näkökulmasta. Yksilöllisten järjestelyjen taustalla on ajatus siitä, että esimerkiksi sairauden, vamman tai neuromoninaisuuden perusteella opiskelija voi olla yhdenvertaisessa asemassa muiden opiskelijoiden kanssa. Vieraskielisyyden perusteella Tampereen yliopiston valintakokeisiin ei myönnetä lisäaikaa tai muitakaan yksilöllisiä järjestelyitä.

Tapaamisessa ilahdutti erityisesti se, että tukipalvelut ovat vakiinnuttaneet hyvin asemaansa molemmissa korkeakouluissa. Yliopiston tukipalveluissa keskitytään vahvasti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen, ajankäytön suunnitteluun ja motivaation vahvistamiseen. Lisäksi yliopistolla toimii erilaisia ryhmiä mm. neuromoninaisille opiskelijoille sekä ammattilaisen vetäminä että vertaisryhmätoimintana. Ammattikorkeakoulun puolella on mahdollista saada opettaja- ja opiskelijatuutorin, opinto-ohjaajan, erityisopettajan, ja opiskelukyvyn ohjaajan tukea opintoihin ja arjen taitoihin.

Tuen asiat ovat edenneet vuosien varrella molemmissa korkeakouluissa hyvin ja opiskelijoiden erilaisia tuentarpeita osataan huomioida koko ajan paremmin. Vaikka tavoitteet ja vaatimukset ovat kaikille opiskelijoille samat, voidaan toteutustapoja vaihdella ja aikatauluja järjestellä tukemaan opiskelijan valmistumista.

Tapaamisesta jäi hyvä ja lämmin mieli. Opiskelijamme ovat hyvissä käsissä myös jatko-opintoihin siirryttyään.

Pauliina Mauno

Erityisopettajien matka Turkuun 25.4.2024

Päätin viime blogikirjoitukseni sanoihin Varför Paris, vi har ju Åbo. Ja todellakin! Turku antoi parastaan ja reissu oli vähintäänkin Pariisin matkan veroinen. Aurinko lämmitti kasvoja ja Aurajoen vesikin oli täysin samanväristä Seinen kanssa.

Lähdimme yhdeksän erityisopettajan voimin matkaan jo aamuvarhaisella. Junamatka Tampereelta Turkuun oli leppoisa ja aika hurahti nopeasti kollegoiden kanssa kuulumisia vaihtaessa. Turussa aloitimme päivän parin kilometrin aamulenkillä asemalta yliopistolle, jossa nautimme herkullisen aamiaisen ja saimme ensi kosketuksen turkulaisiin kollegoihimme. Samalla mukaamme liittyi jo edellisenä iltana kaksi Turkuun saapunutta tiimiläistämme. Kahvitankkauksen jälkeen pääsimme kuulemaan uusimpia tutkimusuutisia Turun yliopiston erityispedagogiikan laitoksen tutkijoiden esittelemänä. Tutkimusten aiheet osuivat kuulijakuntaan ja keskustelu kävi vilkkaana - jopa niin vilkkaana ja antoisana, että olisimme soineet tapaamisen kestävän vähintään tunnin verran pidempään.

Yliopistolta reippailimme läpi kampusalueen ja ohi Turun kirkon Aurajoen varteen, jota pitkin suuntasimme lounaalle Marina Palaceen. Lounas oli maittava ja puitteet viimeisen päälle. Lounasseuraksi saimme lisää vahvistusta paikallisista kollegoistamme ja lounaalle varattu aika hupenikin nopeasti taas vilkkaan puheensorinan siivittämänä.

Iltapäiväksi siirryimme Turun klassilliseen lukioon ja ohjelmassa oli verkostoitumista turkulaisten ja Turun naapurikuntien lukioiden erityisopettajien kanssa. Saimme kuulla, miten lukion erityisopetusta toteutetaan Turussa ja totesimme, että meillä on hyvin paljon yhteistä.

Upean ja antoisan päivän päätteeksi hyvästelimme uudet tuttavuutemme ja sovimme, että tapaamme ensi syksynä uudelleen ja tällä kertaa turkulaiset tulevat meidän vieraaksemme Tampereelle. Varför Paris, vi har ju Åbo Tammerfors.

Jag önskar alla en solig och varm sommar! Vi ses i augusti.

Pauliina Mauno

24.5.2024

Ryhmänohjaamisen kehittämistä ja tasovastaavien tehtävänkuvien pohdintaa

Ykkösten tasovastaavat kokoontuivat tiistaina 7.5. pitkällä ja keväisellä aamiaisbrunssilla Tampereen keskustassa Pella’s Cafessa. Tapaamisen tavoitteena oli vaihtaa kuulumisia, tuottaa yhteistä materiaalia sekä tietysti saada voimia ja vertaistukea sekä tasovastaavana että ylipäätään ryhmänohjaajana toimimiseen.

Tapaamisessa keskusteltiin pitkään tasovastaavan tehtävistä. Keskustelussa tuli ilmi, että tasovastaavien tehtävänkuvat ja palkkaus vaihtelevat eri kouluissa melko paljonkin. Yhteisenä huolenamme oli tehtävien kasaantuminen tasovastaaville ilman asianmukaista korvausta. Joissakin lukioissa tasovastaavat hoitavat tehtäviä, joita esimerkiksi apulaisrehtori on hoitanut aiemmin.

Myös ryhmänohjaajien tehtävissä ja esimerkiksi ryhmänohjaustuokioiden pituuksissa on vaihtelua. Yhteinen linja näyttää kuitenkin olevan, että lukiot pyrkivät tulevaisuudessa järjestämään useiden lyhyiden sijaan pidempiä ryhmänohjaustuokioita hieman harvemmin. Ryhmänohjaustuokioiden tiedottavasta luonteesta ja esimerkiksi liiallisesta kyselyiden tekemisestä pyritään pääsemään eroon, sillä näin mahdollistetaan laajempien teemojen käsittely ja jatkuva ryhmäyttämiseen panostaminen. Ykkösten ryhmänohjauksessa on kaikissa kouluissa käsitelty muun muassa opiskelun suunnittelua, ajanhallintaa ja opiskelutaitoja. Suunta-materiaalia on hyödynnetty monessa koulussa. Päätimme myös jakaa toisillemme eri lukioiden suunnitelmia kakkosen ryhmänohjauksesta. Hyväksi teemaksi kakkosen pidempään ryhmänohjaukseen sopii mielestämme esimerkiksi täysi-ikäisyys.

Tapaamisessa keskusteltiin ryhmänohjaajien koulutustarpeesta ja todettiin, että olisi hyvä tarjota koulutusta koko tason ryhmänohjaajille. Ensi vuonna järjestettävän koulutuksen mahdollisia teemoja voisi olla esimerkiksi puheeksi ottaminen sekä yksilö- että ryhmätasolla. Pyrimme järjestämään syyslukukaudella koulutuksen koko tason ryhmänohjaajille.

Annika Alapiha Hatanpään lukiosta

21.5.2024

Ruotsin ainetiimi Muumimuseossa ja piknikillä Sorsapuistossa

Ruotsin ainetiimin keväiseen kokoontumiseen 15.5. osallistui yhdeksän ruotsinopettajaa. Aloitimme Muumimuseosta, jossa Lisbeth Nyström johdatti meidät ruotsinkielisellä opastuksella Tove Janssonin muumimaailmaan ja kertoi taiteilijan värikkäästä elämästä. Opastus oli erittäin mielenkiintoinen ja mukaansatempaava. Kuulimme myös otteita muumikirjoista ja ihailimme teosten pieniä yksityiskohtia.

Museovierailun jälkeen tapaaminen jatkui piknikillä Sorsapuistossa. Sää oli mitä parhain. Keskustelimme ylioppilaskokeiden arvioinnista ja niistä maksettavista korvauksista, joiden todettiin pienentyneen merkittävästi. Muita aiheita olivat mm. projektiviikko ja sen toteutukset, ns. yhteistyökoodien toimivuus/toimimattomuus, verkkokurssit ja niiden työmäärä ja kehittämishaasteet, sekä tulevat ja jo päättyneet Erasmus-matkat.

Kirjurina Susanna Simberg

15.5.2024

Filosofian opettaminen kysymyksistä vastauksiin

Pirkanmaan filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainetiimi järjestettiin Tampereen klassillisella lukiolla tiistaina 14.5.2024. Ainetiimiin teemana oli tällä kertaa filosofian opettamisen pedagogiikka ja arviointi.

Ainetiimissä vieraili filosofianopetuksen ja pedagogisen filosofian asiantuntija KT, FM Tuukka Tomperi, joka toimii tällä hetkellä Tampereen yliopistossa vanhempana tutkijana ja tutkimushankkeen johtajana.

Tomperin esityksen keskeisin ajatus koskien filosofianopetuksen oppituntityöskentelyä voidaan tiivistää seuraavasti: filosofiaa olisi järkevä opettaa oppitunneilla kysymyksistä vastauksiin. Perinteisessä pedagogiikassa ajatus on ollut päinvastainen. Oppitunneilla on perinteisesti edetty siten, että aluksi opettaja on esitellyt oppitunnin aiheen sisällöt, joista sitten tunnin lopuksi on esitetty pohdintakysymyksiä. Eli oppitunnin suunta on perinteisesti ollut vastauksista kysymyksiin. Suunta kysymyksistä vastauksiin tarkoittaa puolestaan sitä, että oppitunnin aluksi opettaja esittää jonkun mielenkiintoa herättävän virikkeen, kuten videon tai tekstikatkelman, josta hän esittää välittömästi muutaman pohdintakysymyksen, joita filosofian opiskelijat pohtivat ensin yksin, sitten pareittain tai pienryhmissä ja lopuksi koko ryhmän kesken. Ja vasta oppitunnin lopuksi käydään opettajan johdolla läpi, mihin filosofisiin sisältöihin oppitunnin aluksi esitetyt kysymykset liittyvät. Tomperin esitys herätti vilkasta keskustelua, ja se koettiin erittäin onnistuneeksi.

Tämän lisäksi ainetiimissä keskusteltiin filosofian ja elämänkatsomustiedon arviointiin liittyvistä kysymyksistä sekä suunniteltiin ainetiimin toimintaa seuraavaa lukuvuotta silmällä pitäen

Jarkko Vilkkilä

23.4.2024

Valinnaiskielten ainetiimitapaamisen blogipostaus

Saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kieleen aineenopettajat kokoontuivat Tampereen yliopiston Atalpa-rakennuksen luokkaan A110 maanantai-iltapäivänä 15. huhtikuuta. Ainetiimitapaaminen alkoi yhteisellä kahvihetkellä, jonka jälkeen Matleena Laakso esitteli erilaisia käytännönläheisiä tapoja hyödyntää tekoälyn käyttöä valinnaisten kielten opetuksessa. 

Harjoittelimme muun muassa Microsoft Copilot ja Diffit -ohjelmien käyttöä, kuvien luomista tekoälyn avulla ja pohdimme yhdessä laajemmin missä kaikessa opettajantyössä ja missä laajuudessa tekoälyä voi käyttää produktiivisesti hyödyksi. Tiivistettynä voi todeta, että tekoäly on opettajalle hyvä renki tai sihteeri, mutta viisasten kiven kaltaiseksi yleisratkaisuksi siitä ei vieläkään ole. Matleenan monipuolisen esityksen materiaalit löytyvät täältä ainetiimiblogista kirjoituksesta Tekoäly kieltenopetuksessa.

Venäjän ainetiimi


Venäjän opettajien tapaamisessa keskusteltiin kevään 2024 Tampereen yliopiston venäjän kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen oppiaineen avoimien ovien iltapäivästä sekä sen todennäköisestä uusinnasta syksyllä 2024. Lisäksi keskustelua käytiin Stefan Smirnovin Seppo.io-alustalle laatimasta Venäläinen Tampere -pelistä. Tiistaina toukokuun 28. päivänä kello 17.00–19.00 järjestetään Tampereen Suomi-Venäjä-seuran toimesta Tampereen kaupungin venäläinen historia -opastuskierros. Opastus on avoin kaikille venäjän kielen oppilaille, opiskelijoille ja opettajille. 

Keskustelua käytiin myös Muumimuseosta venäjän kieltä opiskeleville sopivana luokkaretkikohteena sekä tällä hetkellä Kazakstanissa vaihto-opinnossa olevan venäjän kielen pääaineopiskelijan Juha-Matti Viitasen kutsumisesta kielilähettilään ominaisuudessa vieraaksi venäjän kielen lukiolaisryhmiin lukuvuonna 2024-2025. Tulevan lukuvuoden 2024-2025 venäjän kielen ainetiimin vastuuopettajiksi valittiin Ilona Krupinin-Vuorisalmi Valkeakosken lukiosta sekä Stefan Smirnov Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiosta.

Espanjan ainetiimi


Espanjan opettajien tapaamisessa keskusteltiin mm. oppimateriaalien sisällöistä ja kieliopin opettamisen aikataulusta B3-oppimäärässä. Vertailtiin eri opettajien ja koulujen etenemisvauhtia ja pohdittiin vähän, mitä kaikkea tarvitsee lukio-opintojen aikana ehtiä. Ryhmäkoot ja opiskelija-aines myös puhuttivat ja todettiin, että niilläkin on suuri vaikutus siihen, mitä kaikkea opettajan on mahdollista tehdä. Pohdittiin tulevia ainetiimitapaamisia ja niiden sisältöjä ja todettiin, että myös vapaalle keskustelulle ja ajatusten vaihdolle on näissä tapaamisissa suuri tarve, koska lyhyiden kielten opettajilla on vain harvoin ainekollegaa omassa koulussaan. 

Keskusteltiin siitä, miten yliopiston espanjalaisen filologian laitos voisi olla läsnä tulevissa tapaamisissa ja saisimmeko jonkun yliopistolta kertomaan esimerkiksi kulttuuritutkimuksesta tai muusta kulttuuriaiheesta. Sovimme, että ainetiimin vastuuopettajana jatkaa lukuvuonna 2024-25 Saara Tähtelä Tampereen klassillisesta lukiosta.

Saksan ainetiimi


Saksan oppiaineen tapaamisessa keskusteltiin opintoretkien ja vierailujen järjestämisestä. Todettiin, että Erasmus-akkreditointi mahdollistaa opintoretkien järjestämisen saksankielisiin maihin aiempaa helpommin, mutta Suomeen suuntautuvien vastavierailujen ohjelman järjestäminen saattaa olla haastavaa, kun siihen ei rahoitusta ole samalla lailla saatavana. Pohdimme myös yhteisen alustan luomista Tampereella tai lähialueilla sijaitsevien saksa-aiheisten vierailukohteiden keräämiseen. Saksan ainetiimin ensi vuoden vastuuopettajaa ei vielä saatu päätettyä.

Tanja Tuuna-Kyllönen